Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

Torba Yasa İle Getirilen KDV ve Diğer Bazı Vergi Kanunlarında Önemli Düzenlemeler

_1524641362.jpg
 

Katma Değer Vergisi Düzenlemeleri

 

İndirilebilecek KDV

 • Katma Değer Vergisinde, alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödenen katma değer vergileri, teslim ve hizmetin gerçekleştiği yılı takip eden yıl sonuna kadar hesaplanan KDV ‘den indirilebilecektir. Uygulamanın yürürlük tarihi 01.01.2019 dur.
 • Vergi Usul Kanunu’na göre değersiz hale gelen alacaklara (Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklar) ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanan ve beyan edilmiş olunan katma değer vergisi, 01.01.2019 dan itibaren alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılmak suretiyle gider olarak dikkate alınan KDV nin, bu düzenleme kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi matrahında gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.
 • İndirilemeyecek Katma Değer Vergisinde düzenleme yapılarak, kanunda belirtilen şekilde yapılan bazı bedelsiz mal ve hizmet teslimlerine ilişkin yüklenilen KDV tutarları indirilebilir hale getirilmiştir.
 • Firmaların aktifinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sonra zayi olmaları ya da istisna kapsamında yer alan bir işlemle teslim edilmeleri halinde, bu kıymetlerin alımında yüklenilen KDV, indirim konusu yapılabilecektir. Burada indirilebilecek KDV iktisadi kıymetin ömrü tamamlanmış ise tamamı, henüz tamamlanmadan zayi olmuş ya da istisna kapsamında satılmış ise kullanılan süreye isabet eden kısım kadardır.
 • Gelir ve Kurumlar vergisinde gider ya da maliyet olarak kabul edilmeyen mal veya hizmet teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi, yurtiçinde mal ve hizmeti verenlerce ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmesi halinde indirim konusu yapılabilecektir. Örneğin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin işlemler nedeniyle Türkiye’deki satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili dönemde beyan edilerek ödenen KDV alıcı tarafından indirilebilecektir.
 • Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin olarak alıcılar tarafından ödenmeyen KDV indirilemeyecek KDV kapsamında dahil edilmiştir.

 

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde ve Gayrimenkul Ticaretinde Teslimler

 • Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa tesliminin arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak bağımsız birimlere isabet eden arsa payı itibariyle gerçekleşmiş olacağı,Müteahhit tarafından da işlemin arsa payına karşılık bağımsız birim teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Ayrıca Müteahhitler tarafından arsa sahibine düzenleyeceği bağımsız birimlerin faturalarında emsal bedel olarak maliyet bedeline , toptan satışlar için % 5 , perakende satışlar için %10 ilave ederek belirleyebileceklerdir.
 • Taşınmaz ticareti veya ikinci el motorlu kara taşıtı işi yapanların, KDV mükellefiyeti olmayanlardan aldıkları ve vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattıkları taşıt ya da taşınmazların matrahının, maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanacağı belirlenmiştir.

 

KDV İstisna ve İadesine Yönelik Düzenlemeler

 • Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere, bu mağazalara veya bunların depolarına teslimler ihracat teslimi kapsamına alınarak KDV’den istisna edilmiştir.
 • Kanunda sayılı idare, kuruluş ve kurumlara bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve kalkınmada öncelikli durumuna göre en az 50 yatak kapasiteli öğrenci yurdu veya çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve benzeri gibi yine kanunda belirtilen mahiyetteki yapıların inşası için, bu inşaatı gerçekleştirenlere yapılacak teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Örneğin bağış yapılacak okul inşaatına ilişkin bağışta bulunacaklara bu kapsamında yapılacak mal ve hizmet teslimleri KDV den istisna olacaktır.
 • Adi Ortaklıkların Sermaye şirketlerine (Ltd.Şti. , A.Ş. ) dönüştürülmesinde, dönüşme işlemleri KDV den istisna edilmiştir.
 • İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştirildiği dönemden sonra ortaya çıkan gider, masraf, harcama ya da iskonto nedeniyle yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV, iade kapsamına alınmıştır.
 • Mükelleflerin kanunda belirtilen KDV istisnası kapsamındaki bazı mal ve hizmet teslimleri (ihracat,transit ticaret,diplomatik istisna gibi) nedeniyle yüklendiği ve indirim yoluyla telafi edemediği KDV nin iade edilmesinde işlemin gerçekleştiği dönemi takip eden ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartı getirilmiştir. Buna göre 2017 yılında gerçekleştirilen bir ihracat için yüklenilen ve indirilemeyen KDV ye ilişkin 2019 yılı sonuna kadar iade talebinin yapılması gerekmektedir.

İmalatçılar tarafından gerçekleştirilen ihracatlara ilişkin KDV iadesinde, yüklenilen KDV ye yerine sektörler itibari ile ihracat bedelinin belli bir oranını iade tutarı olarak belirleme konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

 • Bakanlar Kurulu, süresi içinde talep edilmeyen ve indirim yoluyla da giderilemeyerek sonraki döneme devrolanKDV tutarlarının gider ya da maliyet olarak kayda alınmasına imkan vermeye ve iade talebinde bulunabilecek asgari tutarları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Maliye Bakanlığı; mükelleflerin, faaliyet süresi, büyüklükleri, vergiye olan uyumları, haklarında yazılmış raporlar ya da yapılmış tespitler gibi kriterleri esas alarak farklı iade yöntemleri tespit etmeye ve iade alacağının mahsubuna ilişkin hususları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından münhasıran sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis , tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.
 • Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda , ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

 

İnceleme Süreleri

 • 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin incelemelerde uygulanmak üzere, tam incelemelerde en fazla 1 yıl, sınırlı incelemelerde en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde en fazla 3 ay içinde incelemelerin bitirilmesinin esas olduğu, incelemenin bu sürede bitirilememesi halinde tam ve sınırlı incelemelerde 6 ay, KDV iade incelemelerinde 2 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu durumda, vergi inceleme yapmaya yetkili olanların bağlı bulunduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenlerinin yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirileceği belirlenmiştir.

 

Diğer Bazı Düzenlemeler

 • Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
 • Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarının, bu tarihten önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili vergi incelemesi, tarhiyat yapılamayacağı, vergi cezası kesilemeyeceği, daha önce tarhiyat yapılmışsa açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödeme zamanını, beyanname verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde edenlere talep etmeleri halinde hasılatları üzerinden hesaplanacak belli bir oran üzerinden KDV beyan edereködemelerine imkanı getirilmiştir. Bu hükmün uygulanmasındahangi sektör ve meslek gruplarının bu düzenlenemeden faydalanabileceği, hangi oranda KDV beyan edileceği konusundaBakanlar Kurulunca yetki verilmiştir.

Hasılat esasına göre vergilendirilecek mükellefler , faaliyetleri kapsamında aldıkları mal ve hizmete ilişkin KDV  ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre belirlenecek oran dahilinde hesaplayarak ödedikleri katma değer vergisini gider ya da maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenledikleri faturada normal oran üzerinden hesapladıkları KDV yi gelir olarak dikkate alacaklardır. Ayrıca bu yönteme geçilmesi halinde iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkılamayacaktır.

 • Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda satışı yapanların KDV mükellefi olacağı belirlenmiştir. Ayrıca fazla ödenen verginin iadesinin nasıl gerçekleştirileceği yönünde kanun maddesine açıklık getirilmiştir.

 

Powered by Bilgeweb