Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

Kur Farkı Zararları Borca Batıklıkta Dikkate Alınmayacak

_1537603986.jpg

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile kur farkından dolayı bilançoda oluşan bozulmaların, “borca batıklık” ve “tasfiye” hükümlerinin uygulanmasında 2023 e kadar dikkate alınamayabileceği düzenlendi. Tebliğe göre bu durumlarda yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir.

1. Son yıllık bilançodan hareketle, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının, yarısından fazla üçte ikisinden az oranda karşılıksız kalması (bu hesaplamada henüz ifa edilmemiş döviz cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 2023 yılına kadar dikkate alınmayabilecektir.) sebebiyle sermaye kaybı olması halinde Yönetim Organınca,

 

 • Genel kurulun derhal toplantıya çağrılması,
 • Uygun görülecek iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması gerekmektedir.
 • Genel kurul sunulan önlemleri kabul edebileceği gibi değiştirerek de uygulayabilecektir.

 

2. Son yıllık bilançodan hareketle, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının, üçte ikisinden fazla oranda karşılıksız kalması(bu hesaplamada henüz ifa edilmemiş döviz cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 2023 yılına kadar dikkate alınmayabilecektir.) sebebiyle sermaye kaybı olması halinde

 

 • Genel kurulun derhal toplantıya çağrılması
 • Genel Kurul tarafından
  • Sermayenin 1/3 ü ile yetinilmesi ve sermayenin azaltılması,
  • Sermayenin tamamlanması ,
  • Sermayenin artırılması

yönünde karar verilmesi gerekmektedir. Karar verilmediği takdirde şirket kendiliğinden sona erecek ve tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

3. Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalması (bu hesaplamada henüz ifa edilmemiş döviz cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları 2023 yılına kadar dikkate alınmayabilecektir.), şirket varlıklarının borçlarını karşılayamaması durumunda şirket borca batık olacaktır. Borca batık durumda olmanın işaretleri, yıllık ve ara dönem finansal tablolardan, erken teşhis komitesi raporlarından, denetim raporlarından, yönetim organı belirlemelerinden ortaya çıkabilecektir. Söz konusu duruma ilişkin şüphe uyandırıcı işaretler var ise,

 • Yönetim Organı, aktiflerin muhtemel satış fiyatlarını esas alarak ara bilanço çıkaracaktır.

 

 • Yönetim organının aktiflerin şirket borçlarını karşılamaya yetmediğine karar vermesi ve genel kurul tarafından ara bilanço üzerinden hareketle sermayenin azaltılması, tamamlanmasına ya da artırılması tedbirlerinden birinin uygulanmaması halinde yönetim organı tarafından şirketin iflası için mahkemeye başvurması gerekecektir.

 

4. Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan şirket, kaybolan sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilecektir.

Powered by Bilgeweb