Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Vergide Elektronik Tebligat Dönemi

3_1466607416.jpg

Tarih : 28.09.2015
Konu : V.U.K. 456 No.lu Genel Tebliği İle E-Tebligat Kullanma Zorunluluğu Getirildi.

Sirküler
2015/3


Elektronik Tebligatın Konusu

V.U.K. 456 sıra no.lu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına tebliğ edilmesi gereken evrakın Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümler belirlenmiştir.

Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler

- Kurumlar vergisi mükelleflerinin,

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

elektronik tebligat adresi almaları zorunludur.

- İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler.

Başvuru Ne Zaman, Kim Tarafından, Nasıl Yapılır?

Elektronik tebligat uygulamasına 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacak olup, bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

Kurumlar vergisi mükellefleri ile kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler bağlı bulundukları vergi dairesine “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) doldurarak 01.01.2016 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. (İlgili tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır).

Gelir vergisi mükellefleri “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2)01.01.2016 tarihine kadar internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir (Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür).

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ilgili tebliğin (5.1) bölümünde açıklandığı şekilde katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvurarak sistemi kullanabileceklerdir.

Elektronik Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

Tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. İlgili tebligat “İşlem Zaman Bilgisi” eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır.

E-Tebligat Sisteminden Çıkış

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır.

Cezai Hükümler

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için 213. V.U.K. mükerrer 355. maddede yer alan 1.300 TL tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Powered by Bilgeweb