Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

E-defterde ve E-faturada Kapsam Genişliyor

3_1466662403.jpg

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile Ne Değişti?

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Kapsama Kimler Dahil?

 

a)      2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

 

b)     4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların (petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, benzol, solvent, madeni yağlar v.s.) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’ dan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir).

 

c)      Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları (Kolalı gazoz, bira, şarap gibi alkollü içkiler, tütün içeren sigaralar vs.) imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

 

Geçiş Ne Zaman?

 

  • (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkingelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,

 

  • (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 01/01/2016 tarihinden itibaren, Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

 

  • Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

 

Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

 

İhracat İşlemlerine Etkisi Ne?

 

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.[:]

Powered by Bilgeweb