Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yeni Varlık Barışı Ne Getiriyor?

1_1467036732.jpg

 

Mecliste görüşülmekte olan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, yurtdışındaki varlıklarının ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile gerçek ve tüzel kişilerin varlıklarını herhangi bir cezai soruşturma veya vergi incelemesi olmaksızın ülkeye sokma imkanı getirilmektedir.

Varlık Beyan ve Bildiriminin Avantajı Ne Olacak?

Tasarı yasalaşırsa gerçek ve tüzel kişiler yurt dışındaki varlıklarını hiçbir vergi incelemesi ve ya vergi tarhiyatı soruşturma ve kovuşturma olmadan ülkeye getirebileceklerdir. Bu çerçevede aşağıdaki mevzuatta yer alan soruşturma ve kovuşturma ile cezai işlemler uygulanmaz.

  • Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
  • Bazı maddeleri hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu
  • Gümrük Kanunu
  • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  • Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçları
  • Vergi Usul Kanunundaki suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerleri ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 282. Maddesi

 

Getirilen Varlıklar Suç Geliri İse Ne Olacak ?

Tasarı bu şekilde yasalaşırsa suç gelirleri ile ilgili olarak VUK da yer alan öncül suçlardan dolayı edinilen malvarlığı ile ilgili olarak herhangi bir kovuşturma yapılmayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte 5. fıkranın c/5 bendinde “ sınırlandırıcı” olarak anlaşılabilecek ibarelere de yer verilmiştir. Bu bent V.U.K dışında ki diğer öncül suçların kapsama alınmadığı şeklide anlaşılabilir.  Ancak 5’inci fıkranın “c” bendindeki kapsayıcı ve genelleyici ifadeye baktığımızda ise herhangi bir suçla ilgili hiçbir kovuşturma yapılmayacağı sonucu çıkmaktadır. Sonuç olarak TCK 282 kapsamında ki öncül suçlardan dolayı kovuşturma yapılıp yapılmayacağına ilişkin çelişkili hükümler söz konusudur. Buradaki duraksamayı giderecek bir değişiklikte yarar vardır.

Varlıkları Kimler Getirebilir?

Yurtdışında ki varlıklar herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından getirilebilir.

Bu gerçek yada tüzel kişinin vatandaş yada Türkiye de mukim olması şart değildir.

Aynı şekilde gerçek yada tüzel kişinin mükellef olması da şart değildir.

Başkası Adına Varlık Beyan veya Bildiriminde Bulunulabilir Mi?

Gerçek ve tüzel kişiler taslakta sayılan varlıkları diğer kişilerin nam ve hesabına beyan veya bildirimde bulunabileceklerdir. Böyle bir durumda veraset ve intikal vergisi tarhiyatı da söz konusu olmayacaktır.

Hangi Varlıklar Getirilebilir?

Para altın döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,

Alacaklar ve taşınmazlar bildirim ve beyana konu edilebilir.

Bildirim ve Beyan Nereye Yapılacak?

Para altın döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bankalara bildirilecek.

Alacaklar ve taşınmazların ise, vergi dairelerine beyan edilecektir.

Tasarının yasalaşmasıyla Bakanlık her ilde belirli vergi dairelerini bu beyannameleri almakla görevlendirebilir.

Ne Zamana Kadar Bildirilecek veya Beyan Edilecek?

Tüm varlıkların 31.12.2016 tarihine kadar bildirilmesi zorunlu olacak.

Varlıkların Ne Zamana Kadar Getirilmesi Gerekecek?

Para altın döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için 31.12.2016 tarihini geçmemek üzere beyan tarihini takip eden bir ay içerisinde,

Beyan edilen alacaklar ve taşınmazların ise, Türk lirası veya döviz karşılıklarının beyan tarihinden itibaren bir yıl içerinde Türkiye’ye getirilmesi zorunlu olacaktır.

Varlıklar Nereye Getirilecek?

Para altın döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,

Beyan edilen alacaklar ve taşınmazların Türk lirası veya döviz karşılıklarının Türkiye de ki bankalar veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara getirilmesi gerekecek.   

Vergi Mükellefleri İçin Özel Bir Düzenleme Var mı?

Mükellefler, beyan ve bildirimde bulundukları varlıkları beyan ve bildirdikleri ayın sonuna kadar kanuni defterlerine kaydedebilecekler. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların sermayeye ilave edilmemiş olması koşuluyla işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacak. Böyle bir durumda gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatı da yapılmayacak.  

Ancak defterlere kayıt zorunlu bir şart değildir.

Uygulamada varlıkların işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacağından bir çok  mükellefin bu varlıkları defterlerine işleyeceğini tahmin ediyoruz.

Başka Konularla İlgili Yapılacak İncelemeler Sonucu Bulunan Matrah Farklarına Etkisi Olacak Mı?

2013 yılında 6486 sayılı Kanunla G.V.K ya eklenen Geçici 85.madde ile getirilen varlık barışı uygulaması kapsamında beyan edilen veya bildirilen varlıklar, mükellefin başka konularla ilgili olarak yapılan vergi incelemelerinde, inceleme sonucu ortaya çıkan matrah farklarından mahsup edilebiliyordu.  Mevcut taslakta ise, böyle bir avantaj bulunmuyor. Mükelleflerin bu hususta dikkatli olmalarını öneririz.

Beyan Edilen Varlıklarla İlgili Amortisman Ayrılabilir Mi?

Beyan edilen varlıklar için, Vergi Usul Kanunu’nun amortisman ile ilgili hükümlerinden faydalanılamayacak. Yani iktisadi kıymet amortisman yoluyla itfa edilemeyecek.

Varlıkların Elden Çıkarılmasından Doğan Zararların Vergisel Durumu

Beyan edilen ve bildirilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar gelir ve kurumlar vergisi bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

 

Powered by Bilgeweb