Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yeni Düzenlemeler

3_1470811845.jpg

6728 sayılı Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan düzenlemeler

15 Temmuz 2016 tarihli 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Kanunla sosyal güvenlik mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler şunlardır:

A) MUHTASAR BEYANNAME İLE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi adı altında birleştirilmektedir. Kapsama girecek gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibariyle ayrı ayrı veya birlikte tespit etme, beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönem, uygulamaya ilişkin esasların belirlenmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

B) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DAMGA VERGİSİ ALINMASI

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerde 37,40 TL damga vergisi alınacak.

C) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU

Elektronik ortamda gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş SM, SMMM, YMM’ler de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır.

D) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN MALİYE BAKANLIĞINA VERİLMESİ

Aylık prim ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ise Maliye Bakanlığına verilecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Maliye Bakanlığına verilmeye başlanıldığı tarihte önceki dönemlere ait aylık prim ve hizmet belgeleri 5510 sayılı Kanunda öngörülen ve belirlenen usul-esaslar çerçevesinde verilmeye devam edilecektir.

 

E) MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İDARİ PARA CEZASI

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan sigortalıların; prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmemesi, eksik veya geç bildirilmesi halinde her bir işyeri için;

  • Beyannamenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
  • Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
  • Ek beyannamenin SGK tarafından re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
  • Beyannamenin mahkeme kararı, SGK’ nin denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları SGK’ ye bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için;
  1. Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
  2. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
  3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,
  4. Sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi halinde her şartta aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere prime esas kazanç tutarında,

İdari para cezası uygulanır.

Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı olarak bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır. Bu düzenleme, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine eklenen (n) bendi ile getirilmiş olup, sadece bu düzenlemenin yürürlük tarihi 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir

 

Powered by Bilgeweb