Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yatırımcıları Rahatlatan Yasa Çıktı.

1_1472802517.jpg

6728 sayılı torba  yasa ile mükellefler ve yatırımcılara vergisel açıdan önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayan düzenlemeler getirildi. Söz konusu düzenlemelere aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir.

1- İşletmeye dahil olan gayrimenkul için yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu harcamaları gayrimenkulün maliyetine eklenmeyip doğrudan gider yazılabilecek.

2- Varlık kiralama şirketine ve finansal kiralama, katılım bankalarına bunlara devredilen veya geri alınmak koşuluyla satılan varlık ve hakların iktisabında yüklenilen KDV indirim yoluyla giderildiyse, beyannameye konu edilmeyecek, giderilmediyse ilave edilecek KDV olarak beyan edilecek ve devrin yapıldığı dönemde gelir veya kurumlar vergisi matrahında gider olarak dikkate alınacak.

3- Finansal kiralama şirketinden geri almak koşuluyla satılan ve satıl alındıktan sonra 3. Kişilere satışı yapılan taşınmazlarda, 2 yıllık sürenin hesabından finansal kiralama şirketinde geçen sürelerde dikkate alınacak.

4- Her türlü varlık ve haklar da (taşınır mallar ) finansal kiralama, varlık kiralama  şirketlerine geri alınmak koşuluyla satılabilecek.

5- 02.08.2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere, kanunun yayımı tarihinden itibaren geri almak koşuluyla satılan taşınmaza ilişkin kazanç istisnası ilgili kurum tarafından pasifte özel bir son hesabına alınacak. Geri alınan bu varlıklar için ayrılan amortismanda bu özel fon hesabından düşülecek. Aksi halde tahakkuk ettirmeyen vergiler vergi ziyaına uğramış sayılacak. 

6- Kurumlar Vergisi Kanunu 10/ğ bendi kapsamındaki yurtdışı müşterilerine verilen ve yurtdışında faydalanılan mühendislik, mimarlık, tasarım, yazılım vs. faaliyetler dolayısıyla istihdam edilen personellere ödenen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirim getirildi. Ayrıca bu bende ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi faaliyetleri de eklendi.

7- Kurumlar vergisi kanunu’nun muafiyetler bölümüne bölgesel yönetim merkezleri eklenmiştir. Şöyle ki; tüm giderlerini kanuni iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından  karşılanan, söz konusu giderlerin Türkiye mukimi herhangi bir kurumun hesaplarına itikal ettirilmeyen Ekonomi Bakanlığı’nın izni alınarak Türkiye de  kurulan bölgesel yönetim merkezleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.

8- Transfer fiyatlandırma ve örtülü kazanç uygulamasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, ilişkinin varlığının kabülü için aranacak ortaklık, oy veya kar payı hakkı için %10 asgari sınır getirildi. Ayrıca ortaklık ilişkisinin olmaması hallerinde tarafların ilişkili kişi sayılabilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kar payı hakkının bulunması gerekmektedir.

Powered by Bilgeweb