Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

BAĞ-KUR Sigortalılarına 5 Puanlık Prim İndirimi Sağlandı.

3_1476339373.jpg

BAĞ-KUR Sigortalılarına 5 Puanlık Prim İndirimi Sağlandı.

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler için uygulanmakta olan 5 puanlık prim indirimi, 6745 sayılı Kanunla 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılara da sağlanmıştır.Söz konusu düzenlemenin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır.

İndirimden Yararlanacak 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılar:

  • Köy ve mahalle muhtarları,
  • Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
  • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
  • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
  • Tarımsal faaliyette bulunanlar.

İndirim Oranı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “prim oranları ve Devlet katkısı” başlığını taşıyan 81’inci maddesinin birinci fıkrasına 6745 sayılı Kanunun 62’nci maddesiyle eklenen (j) bendi ile; 4/1-b kapsamındaki sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacaktır. Başka bir anlatımla, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere %20 oranındaki prim oranı %5 eksiği ile %15 olarak uygulanacaktır. Uygulamaya 1 Ekim 2016 tarihinde geçilecektir.

 

Tablo-1: Prim Oranları

Sigorta Kolu

Prim Oranı (%)

Kısa vadeli sigorta kolları

(iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık)

2

Uzun vadeli sigorta kolları

(malullük, yaşlılık ve ölüm)

20

Genel sağlık sigortası

12,5

 

                                                                  

İndirimden Yararlanma Şartları:

  • Hazine tarafından karşılanmayan tutarına karşılık gelen primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
  • Kendi sigortalılıklarından dolayı prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (var olan borcun taksitlendirilmesi veya yapılandırılması destekten yararlanmaya engel değildir).

 

İndirimden Yararlanılmasına Engel Olan Özel Durum: Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı söz konusu indirimden yararlanılamaz. Başka bir deyişle, 4/1-b kapsamındaki sigortalıların vergi kaydı veya sicil kaydı vb. nedenlerle primleri ödenmemiş olan sürelerin borçlanılması ve ihya (canlandırılması) edilmesi durumunun söz konusu olması halinde, söz konusu işlemlerin tamamıyla sonuçlandırılarak primlerinin ödenmesi zorunludur.

 

İndirime Konu Primlerin Vergisel Durumu: Hazine tarafından karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- 4/1-b kapsamındaki sigortalıların prim borç yükünün azaltılması, primlerinin düzenli ödeme alışkanlığının sağlanması ve vadesi geçmiş prim borçlarının tahsili amaçlanmıştır (Madde Gerekçesi).

Powered by Bilgeweb