Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yapılandırması Bozulanlara Müjde

1_1497854133.jpg

6736 Sayılı Kanun taksit uygulamasında taksit erteleme ve yapılandırması bozulanlara yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanabilme imkânı getiren 6770 sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarihli ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 29.01.2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren Kanun ve Tebliğ uyarınca yapılandırma ve taksit ödemeleri ile ilgili hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.   

 

Kesinleşmiş Borçlar (6736/2.Mad.), Kesinleşmemiş Veya Dava Aşamasında Bulunan Borçlar (6736/3.Mad.),Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları (6736/8.Mad.), İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan Borçlar (6736/4.Mad.)

Taksit seçeneğini seçenlerde ilk taksitin 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmemesi, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerde 31 Aralık 2016 tarihine kadar ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırması ihlal edilenler,

-Zamanında ödemedikleri tutarları Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (27.01.2017) hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

-2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken tüm taksitlerin ödeme süreleri ise,  faiz, zam hesaplanmaksızın dörder ay uzatılmıştır.

Örnek olarak,

- 31 Ocak 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 31 Mayıs 2017,

- 28 Şubat 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 30 Haziran 2017,

- 30 Nisan 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 31 Temmuz 2017,…

 

ÖNEMLİ NOT: İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borcunu peşin ödeme seçeneğini tercih ederek yapılandıran (6736/4.mad.1-8.fıkralar kapsamındaki borçlar) ve ödeme süresi 31.12.2016 (02.01.2017) olan borçluların, borçlarını 31.01.2017 tarihine kadar geç ödeme zammı ile ödeme imkânları bulunmakta olup, Kanunun yayımlandığı tarih (27.01.2017) itibari ile de 6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmediğinden bu Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

 

Matrah Artırımı (6736/5.Mad.) ile Kayıtların Düzeltilmesi(6736/6.Mad.) Hükümlerinden Faydalananlar

6736 sayılı Kanun matrah artırımı (6736/5.Mad.) ile işletmede bulunmayan mallar ile ilgili kayıtların düzeltilmesi (67366/2-a) hükümlerine göre taksit seçeneklerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarları süresinde ödememeleri ihlal olmadığından, sadece 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken tüm taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatılması hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde Yapılandırma (6736/ Madde 10 –Fıkra 19)

6736 sayılı Kanun kapsamında mücbir sebep halini sonlandıran ancak 30 Ekim 2016 tarihine kadar beyanname ve bildirimlerini vermeyen mükellefler,

-Verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 30 Nisan 2017 tarihine kadar vermeleri,

-İlk taksitlerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

- 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken tüm taksitlerin ödeme süreleri ise,  faiz, zam hesaplanmaksızın dörder ay uzatılmıştır.

 

Peşin Ödeme Yapılması

Taksitli veya peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan tutarın tamamının, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.  

 

Peşin Ödeme Seçeneğini Tercih Edenlerin Taksitli Ödeme Seçeneğini Tercih Etmesi

Peşin ödeme seçeneğini tercih ederek zamanında ödeme yapmadıkları için yapılandırması bozulanlar,

30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yazı ile başvuruda bulunarak yapılandırılan tutara katsayı uygulanmak üzere taksitli ödeme seçeneğini tercih edebilirler.

- Bu durumda ilk taksitlerini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 

- 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken tüm taksitlerin ise,  31 Mayıs 2017 tarihinden başlamak üzere ödenmesi gerekmektedir.

Örnek olarak,

- 31 Ocak 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 31 Mayıs 2017,

- 28 Şubat 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 30 Haziran 2017,

- 30 Nisan 2017 vadeli taksitin ödeme süresi 31 Temmuz 2017,…

 

Taksit Süresince Tahakkuk Edecek Aynı Tür Verginin Bir Takvim Yılında İkiden Fazla Süresinde Ödenmemesi Veya Eksik Ödenmesi Nedeniyle Yapılandırma Şartlarını Kaybedenler

Yapılandırma sonucunda taksit süresince tahakkuk edecek yapılandırmanın yapıldığı aynı tür verginin bir  takvim yılında ikiden fazla süresinde ödenmemesi veya  eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırma kapsamı dışına çıkan borçlular, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan taksit borçlarını ve aynı tür vergi borçlarını, 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde ya da 31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre başvurarak zor durumda olduklarının tespit edilmesi durumunda yapılandırmadan faydalanmaya devam ederler.

 

27.01.2017 Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen İhbarnameler

6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlerle ilgili olarak inceleme ve tarhiyat safhasında olan işlemlere ait Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (27.01.2017) sonra tebliğ edilen ihbarnameler için başvuru tarihlerine yönelik yeni bir düzenleme getirilmediğinden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuruda bulunulması gerekecektir. Bu şekilde yapılan başvuru sonrasında yapılacak yapılandırmanın taksit ödemelerinde 4 er aylık erteleme hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Pişmanlıkla Ya Da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar (6736 Madde 4/ Fıkra 9)

V.U.K. Pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ya da kendiliğinden yapılan beyanlar ile yapılandırmadan faydalanan ancak ödeme hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle yapılandırma kapsamı dışına çıkanlar,

- Ödenmeyerek ihlale neden olan borçlarını 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri ve

- 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerini ise,  31 Mayıs 2017 tarihinden başlamak üzere ödemeye devam etmeleri halinde

Yapılandırma hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir. Ayrıca ihlal nedeni ile kesilen vergi cezaları,  tahakkuk etse dahi bu alacaklar ile gecikme zam/faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.  

 

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Cebren Veya Rızaen Yapılan Ödemeler

Bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin tahsil edilen tutarlar, en eski vadeli borçlardan başlamak üzere, tahsil edildikleri tarih dikkate alınarak mahsup edilecek, fazla ödeme var ise iade edilecektir.

 

Peşin Ödeme Seçeneğini Tercih Edip 01 Aralık - 31 Aralık 2016 Tarihleri Arasında İndirim Uygulanmaksızın Peşin Ödeme Yapanlar

Peşin ödeme seçeneğini tercih edip indirim uygulanmaksızın peşin ödeme yapanlara (30 Kasım 2016 tarihinden sonra peşin ödeme yapanlar ), 31 Aralık 2017 tarihine kadar yazılı olarak talep etmeleri halinde,  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın %50’si iade edilecektir.

Powered by Bilgeweb