Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Esnaf Ahilik Sandığı Kuruluyor

3_1497854890.jpg

Esnafların ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerlerini kapatmaları veya iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı Kurulmasını amaçlayan yasal düzenlemenin yer aldığı Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının detayları aşağıda açıklanmıştır.

 

Esnaf Ahilik Sandığı İle Bağkurlulara İşsizlik Ödeneği Uygulaması

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek madde ile, 5510 sayılı Kanun 4/1-b maddesi 1,2 ve 3 numaralı alt bentlerine tabi olarak çalışan sigortalıların ekonomik olarak zor durumu düşmeleri nedeniyle işyerini kapatmaları veya iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur.

-   5510 sayılı Kanun 4/1-b (1),(2) ve (3) nolu bentlerine tabi sigortalılar

  1. Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  2. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
  3. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları

Yukarıda belirtilen kapsamda bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar 01.08.2018 tarihinden itibaren bu sandığın sigortalısı sayılacaklardır. Esnaf Ahilik Sigortası zorunludur. Sandık sigortalıları ve devlet, sigortalının  prime esas kazançları üzerinden %2 sigortalı ve %1 Devlet Payı olarak Ahilik Sandığı primi ödeyeceklerdir. Sigortalılarca ödenen primler , gider yazılabilecektir. Herhangi bir nedenle sigortalılıkların sona ermesi halinde , sigortalıdan kesilen primler ile Devlet payı iade edilmeyecektir.

Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Sosyal Güvenlik Kurumu görevli,yetkili ve sorumludur.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına , Kurumca aşağıdaki hizmetler sağlanacak ve ödemeler yapılacaktır;

a.       Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği

b.       5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri

c.        Yeni bir iş bulma

d.       Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar

-  Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları, sigortalılığın sona ermesinden önceki 120 gün sürekli çalışmış olmaları koşulunu sağlamaları halinde Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği alabileceklerdir. Günlük Esnaf Ahilik Sandığı Ödeneği Sigortalının son 4 (dört) aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının % 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemeyecektir. Bu şekilde yukarıda ki koşulu sağlayanlardan son 3 (üç) yıl içinde ;

a.          720 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı Primi ödemiş olanlara 180 gün,

b.         900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı Primi ödemiş olanlara 240 gün,

c.          1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı Primi ödemiş olanlara 300 gün,

Süre ile Esnaf ve Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödenek her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir.

-  Başvuru:

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortalılarından iflas istemiyle mahkemeye başvurulması ya da iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak halleriyle sigortalılığı sona erenler, sigortalılığın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na doğrudan ya da elektronik ortamda başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmelidirler. Başvuru yapanlar yukarıda belirtilen şartları sağlamaları ve Sandığa ilişkin herhangi bir prim ya da gecikme zammı gibi borcu olmaması kaydıyla Ödenek almaya hak kazanacaktır.

Powered by Bilgeweb