Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

Yeni Yasa Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

1_1499344977.jpg

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında giren alacak türleri ile alacaklı idareler baz alınarak bu idarelerin 31.03.2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yasa Tasarısı 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile bir önceki yapılandırma kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinin kapsadığı süre gün 31.03.2017 tarihi olarak güncellenmekte ve bu tarihe kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacakların yapılandırılması amaçlanmaktadır. Yeni Kanun da bir önceki yasadan farklı olarak kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklar kapsam dışında tutulmuştur. Yeni Kanunda ayrıca ilk taksit tarihi 31.07.2017, SGK primleri açısından ise 31.08.2017 olarak belirlenmiştir.7020 sayılı Kanun’un yapılandırma ile ilgili hükümleri aşağıda özetlenmiştir.

1.Yapılandırma Yasa Tasarısı Kapsamında Yer Alan Borçlar

1.1-Vergi Borçları Yönünden  

-31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizleri,

- Beyana dayanan vergilerde 31.03.2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizleri,(Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi 2.taksitleri hariç)

- 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme zammı, gecikme faizleri, ( 2017 yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksiti hariç)

- 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

 - 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil)  önce dönemlere ait Gümrük idaresi tarafından takip edilen  gümrük vergileri, bunlarla ilgili  idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı

 

Yapılandırma kapsamındadır.

 

1.2-İdari para Cezaları Yönünden  

-Askerlik Kanunu, -Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

-Milletvekili Seçimi Kanunu, - Karayolları Trafik Kanunu, -Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,

-Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

-Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu,

-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,

-Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

-Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükümlerine göre 31.03.2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar ( bu maddede vadeye ilişkin belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) yapılandırma kapsamındadır.

Yukarıdaki bentler dışında kalan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan borçlar ve bu kanunda belirtilen diğer alacaklar dâhil olmak üzere asli ve fer’i borçlar da bu kapsamda yapılandırılabilecektir.

-Gümrük İdaresine bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre idari para cezaları,

-Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen cezalarda Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

1.2.1.- Kapsam Dışında Olan İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan,

- Adli ve idari para cezaları, (2 numaralı cevapta belirtilenler hariç),

- Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

- Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,

- Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,

- Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,

-Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları ,

- İl özel idarelerinin  idari para cezası alacakları,

-Belediyelerin idari para cezası  alacakları,  

yapılandırma kapsamı dışında tutulmuştur.

 

1.3-Belediyelere ve il özel idarelerine olan borçlar yönünden

 

 1. 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve

 

 1. 31.03.2017 tarihinden(bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ,
 2. 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç ) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 3.  Bunların dışında kalan 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarinden önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibari ile ödenmemiş bulunan asli ve fer’i borçlar, (idari para cezaları ve özel idare payı hariç)
 1. Ücret borçları (2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken)
 2. Su, atık su ve katı atık ücreti borçları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) borçlar,
 3. Büyükşehir Belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan  su ve atık su borçlar

 

yapılandırma kapsamındadır.

 

1.4-Sosyal Güvenlik Primi Borçları Yönünden

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 1. 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin, sigorta pirimi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
 2. 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin İsteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
 3. Eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 4. 2017 Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
 5. 2017 Mart ayı ve önceki aylara ilişkin; Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen  damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı  ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ,
 6. Yaşılılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi  ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
 7. İşverenlerin ve üçüncü şahısların , iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü  oldukları her türlü borçları

yapılandırma kapsamındadır.

 

2.Başvuru ve Ödeme Seçenekleri

30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili daireye başvurulması gerekmektedir. Peşin ödeme yapılması durumunda, enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca  % 50 indirim yapılacaktır.

Yapılandırılan borç tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

Taksitle veya kredi kartı ödeme yapılabilmektedir. İlk taksit 2017 Temmuz ayının sonuna kadar (Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarında  2017 Ağustos ayının sonuna kadar)  ödenecektir. İki ayda bir ödeme yapılmak üzere 36 ay vadeye kadar 6-9-12 veya 18 taksit seçenekleri vardır. Ödenecek tutar altı taksit için (1,045), dokuz taksit için (1,083), oniki taksit için (1,105), onsekiz taksit için (1,15) katsayı ile çarpılır.

Mahsuben ödeme de yapılabilecektir. Bu durumda, başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır.

3.Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması

Kesinleşmiş borçların asıllarında indirim yapılmamaktadır. Bu borçların ödenmemiş kısmının tamamı ile enflasyon oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizleri ile vergi ziyaı cezaları tamamen silinecektir.

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları ile Gümrük Kanunu’na göre vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının %50’si ile enflasyon   oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, kalan cezanın % 50’si ile gecikme zamları silinecektir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile enflasyon   oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, gecikme faizleri, gecikme zamları ile cezanın % 70 i silinecektir. 

İdari para cezaları ile belediyelere, il özel idarelerine olan borçlarda da ödenmemiş kısmının tamamı, ile enflasyon   oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, her türlü ceza ve zamlar silinecektir.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarında Yapılandırma

Prim borçlarının asıllarından indirim söz konusu değildir. Prim asılları ve ödeme sürelerinin bittiği tarihten Kanunun yayımı tarihine kadar enflasyon oranında uygulanacak tutar ödenecektir.

İdari para cezalarının ise % 50 si ve ödeme sürelerinin bittiği tarihten Kanunun yayımı tarihine kadar enflasyon oranında uygulanacak tutar ödenecektir. Asılları bu Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş fer’i alacaklarda % 40 ı tahsil edilir, % 60 ı silinir.

 Kanunun yayımlandığı tarihe kadar borcun aslı ile enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak tutarın, ilk taksitin Aralık 2016 tarihinden başlamak üzere en fazla 36 ay vadede 18 taksitle ödenmesi mümkündür. Ödenecek tutar altı taksit için (1,045), dokuz taksit için (1,083), oniki taksit için (1,105), onsekiz taksit için (1,15) katsayı ile çarpılır.

Peşin ödeme yapılması durumunda, enflasyon dikkate alınarak hesaplanacak tutar üzerinden  % 50 indirim yapılacaktır.

İlk taksit 2017 Ağustos ayının sonunda ödenmek şartıyla, ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şarttır. Yapılandırılan borçlara ait taksitlerin hem de cari dönemde tahakkuk edecek sigorta primlerinin çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmeme veya eksik ödenmesi halinde şartlar ihlal edilmiş olacaktır.

Taksit ödeme süresince, cari dönem primlerinin de süresinde ödenmesi gerekmektedir.

 1. Yapılandırılan Vergilerin Taksit Ödeme Süreleri İçinde Aynı Tür Vergileri Zamanında Ödemesi

İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şarttır.  Yapılandırılan borçlara ait taksitlerin bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmeme veya eksik ödenmesi halinde şartlar ihlal edilmiş olacaktır.

Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yapılandırılan borçlarla ilgili olarak, hem yapılandırılan borçlara ait taksitlerin hem de cari dönemde bu vergi türleri için tahakkuk edecek vergilerin çok zor durumda olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmeme veya eksik ödenmesi halinde şartlar ihlal edilmiş olacaktır. Örneğin, katma değer vergisi yapılandırılmışsa taksitler zamanında ödense bile,  taksit süreleri devam ederken aynı yılda tahakkuk eden katma değer vergilerinin ikiden fazla zamanında ödenmemesi durumunda, sadece ödenen taksitler için bu hükümlerden yararlanılacak, kalan taksitler için yararlanılamayacaktır.

 1. 6111,6552 ve 6736 sayılı yapılandırma yasaları kapsamında ödemeleri devam eden borçlarımız için bu Kanunun yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanabilir miyiz?

6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar (tüzel kişiliği sona eren mahalli idarelere ilişkin alacakların yapılandırılması), 6111 sayılı Kanun , 6552 sayılı Kanun ve 6736 Sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibari ile taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar için yapılandırma yapılamaz. Ancak , yukarıda belirtilen kanun kapsamında yapılandırılan ve herhangi bir suretle yapılandırmanın bozulmuş olması hallerinde  bu alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edileceğinden bu kanun kapsamında yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanılabilinecektir. 

Powered by Bilgeweb