Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

İhracatçılara Yeşil Pasaport

3_1504592553.jpg

 İhracat Yapan Firma Yetkililerine Hususi Pasaport İmkanı Getirildi.

  23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan  2017/9962 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçılara belli şartlar dâhilinde hususi damgalı pasaport(yeşil pasaport) verilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenlemenin uygulamasına ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Düzenlemeye göre son 3 takvim yılı itibariyle ve her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama bir milyon ABD doları ihracat yapan firmaların yetkililerine, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Son 3 takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracatı;

  1. 1 milyon ve 10 milyon ABD doları arasında olan firma yetkilisine,
  2. 10 milyon ABD doları üzeri ile 25 milyon ABD doları arasında olan firma yetkilisine,
  3. 25 milyon ABD doları üzeri ile 50 milyon ABD dolar arasında olan 3 firma yetkilisine,
  4. 50 milyon ABD doları üzeri ile 100 milyon ABD doları arasında olan 4 firma yetkilisine,
  5. 100 milyon ABD doları üzerinde olan firma yetkilisine, hususi damgalı pasaport verilecektir.

 

İhracat yapan firma yetkilileri, ortakları ve çalışanları da bu kapsamdan faydalanabilecek ve hususi damgalı pasaport alabilecektir. Firma sahiplerinin ve ortaklarının tüzel kişi olması durumunda ise tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları ve çalışanları da bu kapsamdan faydalanabilecektir. Ancak, Düzenleme uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi pasaport verilmeyecektir.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlara hususi pasaport verilmeyecektir.

Hususi damgalı pasaport verilecek firmalar Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenerek her yıl 15 Şubat tarihine kadar bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir. İhracat tutarlarının belirlenmesinde serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt içinden alım yapılarak hiçbir üretim aşamasından geçmeyen ve daha sonrasında yapılan satışlar ihracat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Hizmet ihracatı ile ilgili hususlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Hususi damgalı pasaporta başvuru ise;

İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek talep formu aracılığıyla yapılacaktır. Talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkililerce imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiye haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecektir. İbraz edilen belgeler İhracatçı birliği tarafından incelenecek ve firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanacaktır. Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulacak ve bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanacaktır. Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Söz konusu talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi durumunda ise hukuki sorumluluk talep formunu imzalayan firma yetkilisi veya yetkililerine aittir.

Hususi damgalı pasaportu alan firma yetkilileri, pasaport alabilme şartlarından birisini sonradan kaybetmesi durumunda veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde kaybetmesi halinde 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine 10 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilemeyecektir

Powered by Bilgeweb