Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

Önemli Mali Düzenlemeler Plan ve Bütçe Komisyonundan Geçti

1_1512657900.jpg

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen maddeler ışığında, önemli bazı mali ve vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumlar Vergisi oranı tüm mükellefler için 2018,2019 ve 2020 dönemleri için geçici olarak %22 ye çıkarılıyor.
 • Kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin taşınmaz satış kazancı istisnası oranı % 75 ‘ten % 50’ye düşürülüyor.
 • Motorlu taşıtlar vergisinde 31.12.2017 tarihine kadar tescil edilmiş olan araçların vergilerine %15 ila % 25 oranlarında zam öngörülüyor. Ayrıca 01.01.2018 tarihinden itibaren alınan ve tescil edilen araçlarda araçların vergiler hariç bedellerine göre artan oranlı vergilendirme yapılması düzenleniyor.
 • Yurtdışından elektronik ortamda, vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere sunulan hizmetlerde  KDV nin hizmeti verenlerce beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınıyor. Buna göre hizmeti verenlerin Türkiye’de KDV mükellefi olmaları öngörülüyor.
 • Ödeme emirlerine karşı ödeme veya mal bildiriminde bulunma süresi 7 günden 15 güne çıkarılıyor. Aynı şekilde ihtiyati haciz kararlarına ilişkin itiraz süresi de 15 güne çıkarılıyor.
 •  Vergi Usul Kanunu bilinen adres hükümlerinde düzenlemeler yapılarak işyeri adresi olanlar hariç tüm mükellefler için MERNİS adresleri kayıtlı/bilinen adres olarak belirleniyor. Kişilerin MERNİS adreslerinde 2 defa bulunamamaları halinde kapıya tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula yapıştırılacağı ve buna ilişkin bu ihbarın mükellef tarafından gelip zarf alındığı zaman alındığı tarihte, alınmaması durumunda ise 15’inci günde tebliğ yapılmış sayılacağı hüküm altına alınıyor.
 • Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde götürü gider uygulaması % 25’ten %15’e indiriliyor.
 • Gümrük tarife cetvelinde gümrük vergisi oranı “muaf” olarak yer alan tüm mal ve hizmetlerde vergi oranı “% 0 “olarak değiştirilerek, Bakanlar Kurulu’nca vergilendirilebilmesinin önü açılıyor.
 • Şans oyunları, yarışma ve çekilişlerde veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkarılıyor.
 • Milli Eğitim Bakanlığının Fatih projesi kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları KDV ve Damga vergisi başta olmak üzere bazı vergi, resim, harç, fon vb. bedellerinden istisna ediliyor.
 • Asgari Ücret ile ilgili olarak gelir vergisi tarifesi nedeniyle 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404 TL’nin altına düşmesinin AGİ(asgari geçim indirimi) artırılmak suretiyle önüne geçiliyor.
 • Özel iletişim vergisinde cep telefonu, sabit telefon ve internet kullanımlarına ilişkin farklı oranlarda uygulanan vergi oranı % 7,5 olarak tekleştiriliyor.
 • Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılarak borsa dışındaki yerlerde yapılan türev işlemler de (forward, opsiyon, swap, futures işlemleri) BSMV’den istisna tutuluyor.
 • İmalat Sanayinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerin yatırımlarına ilişkin 2017 deki inşaat işleri nedeniyle indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV nin iadesinde, 2018 yılındaki yüklenimleri de iade kapsamına dahil ediliyor.
 • Yine aynı şekilde imalat sanayinde yatırım teşvik belgesi kapsamında belirli yatırımlar nedeniyle indirimli Kurumlar Vergisinde yatırıma katkı oranlarındaki 15 puanlık ek destekten yararlanma uygulamasında 2018 yılı yatırımları da kapsama dahil ediliyor.
 • Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınarak bu işlemler de kurumlar vergisi muafiyeti kapsamına alınıyor.
 • Finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinin borçluların borcuna karşılık aldıkları taşınmazları elden çıkartmaları katma değer vergisinden istisna ediliyor.
 • Finansal kiralama ve finansman şirketlerine BDDK mevzuatı çerçevesinde ayıracakları karşılıkları kurum kazancından indirebilme(gider yazabilme) imkanı getiriliyor.
 • Sermaye Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile kitle fonlama platformlarının kurulması, bu platformlar aracılığı ile halktan para toplanması ve burada biriken paralar ile girişimcilerin ve projelerin desteklenmesi öngörülüyor.
 • “Vergi borcu yoktur belgesi”nde kapsam genişletiliyor. 5018 Sayılı Kanun ve İhale Kanununa tabi olmayan kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların da yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur belgesi” alma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca belirli kurumlara yapılacak istihkak ödemelerinden kesinti yapabilme imkanı sağlanıyor.
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Kanununa geçici bir madde eklenerek Hazineye 2017 yılı için verilen net borçlanma yetkisinin 37 milyar artırılması düzenleniyor.
 • ÖTV Kanununda değişiklik yapılarak, malul ve engellilerin 1600 cm3 aşan araç alımlarında ÖTV istisnasından faydalanabilmeleri için 90.000 TL lik (vergiler hariç rakam) bir sınır getiriliyor.
 • Yine ÖTV Kanununda yapılan bir değişiklik ile meyveli gazozlar ve alkolsüz biralar ÖTV kapsamına alınıyor.
 • Gelir İdaresi Başkanlığına toplamış olduğu verilerle ilgili risk analizi yapma imkânı getiriliyor.
 • 6183 Sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile vergi daireleri ve SGK tarafından fazla vergi ya da prim tahsilatının iadesi yapılırken, her iki kuruma karşılıklı olarak vergi ya da prim borcunu sorgulama ve mahsup yapma imkanı getiriliyor.
 • Dilekçe, yazı, başvuru gibi mükellefler tarafından vergi dairesine verilen birtakım belgelerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin olarak sistemi kurma, usul ve esasları belirleme için Bakanlığa yetki veriliyor.
 • Bakanlar Kurulu’nun Damga Vergisinde nispi vergileri kağıt bazında vergilendirebilme ve sıfıra kadar indirebilme yetkisi maktu vergiler içinde geçerli hale getiriliyor.
 • Kamu ihalelerinde teminat olarak Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında sunulacak kefalet senetlerinin de kabul edilmesi sağlanıyor.
 • 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yazılı değerli kağıtların elektronik ortamda düzenlenebilmesi mümkün hale getiriliyor.
 • İş Kur tarafından işsizlik ödeneklerinin ödeme süresi her ayın 5 i olarak belirleniyor.
 • Şehir içinde kalan sanayi sitelerin yerleşim merkezleri dışına taşınması düzenleniyor.
 •  Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olanların belge masrafları ve sınav ücretlerinin işsizlik fonundan karşılanması 31.12.2019 tarihine kadar uzatılıyor.
 • Arazi toplulaştırma işlemlerinde elbirliği şeklindeki mülkiyetlerin paylı mülkiyetlere dönüştürülmesinin idarece re’sen yapılacağı ve bu yetki kullanımından doğan işlemlerin veraset ve intikal vergisi saklı kalmak kaydıyla her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olacağı hüküm altına alınıyor.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira sürelerinin Başbakan Yardımcısının onayı alınarak 10 yıla kadar artırılması imkânı getiriliyor.
 •  Merkez Bankası’na gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilme yetkisi veriliyor ve buna uymayanlara cezai yaptırımlar da hüküm altına alınıyor.
 • Belediyelerce 4 yılda bir olarak belirlenen ve vergilendirmede kullanılan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde artış oranın % 50 yi aşamayacağı hüküm altına alınıyor.
 • Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaklanıyor. Bunlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulaması düzenleniyor. Ayrıca bu tür tütünlerin üretiminde kooperatiflerin kurulması düzenlenerek, tütün üretim yasallaştırılarak kooperatifler aracılığı ile ekonomiye dahil edilmesi planlanıyor ve kooperatiflerce üretilip piyasaya sunulan tütün ve tütün ürünleri Özel Tüketim Vergisi kapsamına alınıyor.
 • Şehitlerimizin annesi, babası ve kardeşlerinin kendilerine verilmiş istihdam hakkından, şehidin eşi ve çocukları lehine feragat edebilme imkanı getiriliyor.
 • Maden arama ruhsatları verildikten sonra fiilen bir aramacılık yapılmamışsa veya bir üretim yapmıyorsa idari para cezası ve takibinde de ruhsatın iptal edilebilmesi imkanı getiriliyor.
 
Powered by Bilgeweb