Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Sosyal Sigorta Yönetmeliğinde 05.12.2017 Tarihinde Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler

3_1521656266.jpg

1- İşverenler Aynı İldeki Tüm İşyerlerini Tek Dosyadan Takip Edebilecek

İstihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal vermemek, aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine SGK tarafından izin verilebilecek, birden fazla SGK Ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği SGK Ünitesi, SGK tarafından belirlenecektir.

2- İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgelerin Verilmesi Süresi 1 Aydan 7 İşgününe Düşürüldü

İşveren, işyeri bildirgesi ekinde SGK’ ye verilmesi gereken; daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini; gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini SGK’ ye daha önceden 1 ay içinde vermekle veya posta yoluyla göndermekle yükümlü iken bu süre 7 işgününe indirilmiştir (Yürürlük Tarihi: 01.06.2018).

3Hastalık ve Analık Halinde Sigortalılığın Sona Ermesinde Ödenek Ödenme Süresi 10 Gün Olarak Belirlendi

Sigortalının, hastalık ve analık sigortası bakımından geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, sigortalılığın sona erdiği tarihten sonra geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenme süresinde süre sınırı yok iken yeni düzenlemeyle en fazla 10. güne kadar geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Ancak, iş kazası ve meslek hastalığı halinde bu 10 günlük süre uygulanmayacak, sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilecektir.

4- 30 Günden Az Çalışan veya Eksik Gün Ödenen Hallerde Değişiklik Yapıldı

Ücretsiz izin belgesi, hem sigortalı hem de işveren imzasını taşıyacaktır. Disiplin cezasının sigortalıya tebliğ edilen belge, eksik gün ile ilgili yapılan işlemlerde dikkate alınacaktır. Eksik gün nedenlerine; işe devamsızlığa ilişkin belgeler, iş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge, kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge, İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KÂTİP üzerinden alınan sözleşmeler, sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler eklenmiştir .(Yürürlük Tarihi: 01.01.2018).

5- Hizmet Alımı İşlerinde İhalenin Yeniden Kazanılması Halinde Mevcut İşyeri Dosyasından İşlem Görülmesi

İşverenin talebi üzerine aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı işlerinde yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin yürütüldüğü işyeri dosyası üzerinden işlemler yürütülebilecektir.

6- Meslek Mensuplarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Sorumluluğu

  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensupları da müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi amacıyla işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında yazılı sözleşme düzenlenir.
  • Meslek mensupları ile işverenler arasında düzenlenen sözleşmenin iptali halinde yeni sözleşme 1 aylık süre içerisinde SGK’ ye bildirilir.
  • Yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, SGK tarafından veya yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması halinde meslek mensupları ortaya çıkan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve fazla veya yersiz yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur.
  • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için, defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekir.  
  • İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ilgili meslek mensupları sorumlu sayılacaktır.    

7- Belge, Bildirge ve Beyannamelerin Kasten Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlenmesine Suç Duyurusu

SGK’ ye verilmesi gereken belge, bildirge ve beyannamelerin, daha az prim ödemek, yararlanamayacağı sigorta prim teşvik, destek veya indirimlerinden yararlanmak veya daha fazla yararlanmak, özel nitelikteki inşaat işleri ve ihale konusu işlerde asgari işçilik tutarını tamamlamak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık, genel sağlık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından haksız menfaat sağlamak gibi amaçlarla kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü, 206’ncı ve 207’nci maddeleri kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Bu bildirimler sonucunda prim ödenmiş olduğunun tespiti halinde primler SGK’ ye irat kaydedilir, primlerin ödenmemiş olması halinde ise tahsil cihetine gidilmez.

Powered by Bilgeweb