Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Vergi Denetiminde Yeni Bir Model : İzaha Davet

1_1536568929.jpg

Tarihi       : 27.07.2017

Konu         : Vergi Denetiminde Yeni Bir Model: İzaha Davet

 

                                                             SİRKÜLER

                                                                                                                                               2017/22

6728 sayılı Kanunla vergi sistemimize “İzaha Davet” adıyla yeni bir model eklenmiştir. Bu modelin amacı vergi incelemesi öncesinde mükelleflerin kendi durumlarını değerlendirerek gönüllü uyum anlayışı içerisinde beyanname vererek ziyaa uğrattıkları vergiyi kendiliğinden ikmal etmelerini sağlamaktır. Bu model inceleme yapılmadan beyanname suretiyle vergi ziyaının giderilmesini amaçlamaktadır.

Şartları;

  1. Vergi incelemesine başlanmaması veya takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması
  2. Vergi ziyaının olduğunu gösteren ön tespitlerin yapılması
  3. Bu tespitlerin yapıldığı tarihe kadar ihbarda bulunulmamış olması

 

Mükellef İzah Davetine Nasıl Cevap Verebilecek ?

  1. Mükellefler izaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde izahta bulunabilecek.
  2. İzaha davet üzerine mükellefler V.U.K 371. Maddesine göre pişmanlık hükümlerine başvuramayacak.
  3. İzah Değerlendirme Komisyonun 10 gün içerisinde izahı değerlendirmesi gerekir.

 

İzah Sonucu Ne Olacak?

1.İhtimal

Mükellefin izahı sonucunda vergi ziyaının oluşmadığı anlaşılırsa vergi incelemesi veya takdire sevk  işlemi yapılmayacak.

2.İhtimal

Mükellefin vergi ziyaını kabul ederek izahta bulunduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde ziyaı uğratılan vergi ile ilgili düzetme beyannamelerini vermesi halinde vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilecek.

Bu halde vergi idaresi yine de vergi incelemesi yaparak gerekirse tarhiyatı ikmal edebilecek.

 

Hangi Konularda İzah İstenecek?

1.Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

2. Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

3. Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

4.Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

5.Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

6.Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi

7.Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

8.İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

9.Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

10.Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

11.Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

12.Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi

13.Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi

14.Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

15.Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

16.Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

 

Bilerek Sahte Fatura Kullanan ve Düzenleyenlerin Durumu

Ön tespitlerin V.U.K’nun 359. Maddesinde yer alan fiillere temas etmesi halinde kural olarak izaha davet müessesesinden yararlanılamaz.  Yani bilerek sahte fatura kullanan veya düzenleyenler ile 359.madde kapsamına giren diğer fiilleri işleyenler izaha davetten yararlanamayacak.

 

Bilmeden Belli Tutar ve Oranda Sahte Fatura Kullananların Durumu

Yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin her bir belge itibariyle 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilecek.

Toplam mal ve hizmet alışlarının tutarının tespit edilmesi için mükelleflerce tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerindeki bilgiler esas alınır.

 

İzah Sonrası Çıkan Vergi, Ceza ve Zamların Ödenmemesi

İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.

 

İzah Zammının Hesaplanması

İzah zammı; Beyan edilen verginin ödemesinin geciktiği (normal vade tarihi esas alınacaktır) her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zammı ifade eder.

 

İzah Sonucunda Çıkan Vergiler İçin Uzlaşma Var mı?

%20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnameler için tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilirler. Tebliğden vergi aslı için uzlaşma başvurusunun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ne Zaman Uygulanmaya Başlayacak. ?

İzaha Davet 01.09.2017 tarihinde uygulamaya geçecek.

Powered by Bilgeweb