Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

7061 Sayılı Torba Yasa ile Getirilen Vergisel Düzenlemeler

05.12.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen önemli vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenerek dikkatinize sunulmuştur.

A. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Düzenlemeleri

- Kurumlar Vergisi oranı tüm mükellefler için 2018,2019 ve 2020 dönemlerinde elde edilen kazançlarda uygulanmak üzere %22 ye çıkarılmıştır. Söz konusu oran 2018 Ocak-Mart dönemi kazançlarına ilişkin olarak 14 Mayıs 2018 ‘e kadar verilecek I. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde uygulanmaya başlayacaktır. Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için oran değişikliği 2018,2019 ve 2020 yılları içinde başlayan hesap dönemlerinde uygulanacaktır.

- Kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazların(gayrimenkuller) satışlarına ilişkin taşınmaz satış kazancı istisnası oranı % 75 ‘ten % 50’ye düşü. Belirtilen oranın uygulanmasına 05.12.2017 tarihi itibari ile başlanacaktır.

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı şeklinde ki istisna düzenlemesi Finansal Kiralama ve Finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca gayrimenkullerin satışından doğan kazan istisnası yukarıdaki düzenlemeye paralel olarak %50’ye düşürülmüştür. Bu düzenlemelerden oran indirimi 05.12.2017 tarihinde uygulanmaya başlanacak, kapsam genişlemesine ilişkin düzenleme ise 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

- Finansal kiralama ve finansman şirketleri 01.01.2019 tarihinden itibaren BDDK mevzuatı çerçevesinde ayıracakları özel karşılıkların tamamını ayrıldıkları dönemde kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alabileceklerdir.

- Yatırımcılar, imalat sanayinde yatırım teşvik belgesi kapsamında belirli yatırımları nedeniyle indirimli Kurumlar Vergisinde yatırıma katkı oranlarındaki 15 puanlık ek destekten 2018 yılı yatırımları içinde faydalanabileceklerdir.

- Kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına tahsis ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınarak bu işlemler de 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi muafiyeti kapsamına alınmıştır. Ayrıca kooperatiflerde ortak dışı işlemden ne anlaşılması gerektiği, kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş sayılacağı , sadece bu işlemlerin muafiyet kapsamı dışında kalacağı hüküm altına alınmıştır.

 

B.Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Düzenlemeleri

- Gelir vergisi tarifesi nedeniyle 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Ocak ayındaki net asgari ücretin altına düşenlere, 01.09.2017 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen aylar ilişkin hesaplanan net asgari ücret ile 1.404 TL arasındaki fark asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenecektir. 05.12.2017 tarihine kadar yukarıda belirtilen aylara ilişkin verilmiş muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve çalışanlarca fazla ödenmiş vergiler, çalışanlara iade edilmek üzere vergi sorumlularında 05.12.2017 tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilerek reddolunacaktır.

- 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde, mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.

 

C.Katma Değer Vergisi (KDV) Düzenlemeleri

- Yurtdışında yerleşik Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından elektronik ortamda, vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere sunulan hizmetlerde KDV hizmeti verenlerce beyan edilip ödenecektir. Buna göre belirtilen hizmeti verenlerin Türkiye’de KDV mükellefi olmaları gerekecektir. Mükellefiyetin nasıl tesis edileceği Maliye Bakanlığınca yayınlanacak tebliğlerle belirlenecektir.

- Finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinin borçluların borcuna karşılık aldıkları taşınmazları elden çıkartmaları 01.01.2018 tarihinden itibaren katma değer vergisi istisnası kapsamına dâhil edilmiştir. Ayrıca aynı düzenlemede belirtilen şirketlere borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bu kuruluşlara devir ve teslimleri de istisna kapsamında yer almaktadır.

- Milli Eğitim Bakanlığı’na 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Fatih projesi kapsamındaki tüm mal ve hizmet teslimleri Katma Değer Vergisi olmak üzere bazı vergi, resim, harç, fon vb. bedellerinden istisna edilmiştir. Buradaki istisna tam istisna olarak değerlendirilecek, teslimlere ilişkin yüklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV ise iade edilebilecektir.

- İmalat Sanayinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerin, yatırımlarına ilişkin 2017 yılındaki inşaat işleri nedeniyle indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV nin iadesinde, 2018 yılındaki inşaat yüklenimleri de iade kapsamına dahil edilmiştir

- Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurtdışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması işlemleri KDV istisnası kapsamına dahil edilmiştir. Buna göre yurtdışında mukim operatör şirket tarafından bulundukları ülkedeki cep telefonu kullanımlarına ilişkin yurtiçindeki operatör şirketine verilen roaming hizmetine ilişkin bedeller katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

 

D.Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakknda Kanun Düzenlemeleri

- Ödeme emirlerine karşı ödeme, itiraz veya mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. Aynı şekilde ihtiyati haciz kararlarına ilişkin itiraz süresi de 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ihtiyati hacze ilişkin teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılacak tebliğ  ile verilen ödeme süresi de 15 gün olarak düzenlenmiştir. Söz konusu süreler 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

- Vergi Usul Kanunu bilinen adres hükümlerinde düzenlemeler yapılarak işyeri adresi olanlar hariç tüm mükellefler için MERNİS adresleri kayıtlı/bilinen adres olarak belirlenmiştir. Kişilerin MERNİS adreslerinde 2 defa bulunamamaları halinde kapıya tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula yapıştırılacağı ve buna ilişkin bu ihbarın mükellef tarafından gelinip zarfın alındığı tarihte, alınmaması durumunda ise 15’inci günde tebliğ yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Belirtilen düzenlemeler 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

-  Yine Vergi Usul Kanununun Tebliğ hükümlerinde de değişiklikler yapılarak, yukarıda yer alan düzenlemeye paralel olarak tebliğ yapılacak olanların işyerinde bulunamaması halinde MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidileceği esası getirilmekte, yukarıdakine benzer bir kapıya yapıştırma usulüyle tebligata benzer düzenlemelere de yer verilmiştir. Ayrıca Tebliğin ilanla yapılacağı haller arasına MERNİS’te ki kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunmaması eklenmiştir.  

- Vergi Usul Kanunu kapsamında Bakanlığa verilen yetkilere ilişkin düzenleme yapılarak dilekçe, yazı, başvuru gibi mükellefler tarafından vergi dairesine verilen birtakım belgelerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin olarak sistemi kurma, usul ve esasları belirleme için Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

- “Vergi borcu yoktur belgesi”nde kapsam genişletilmiştir. 5018 Sayılı Kanun ve İhale Kanununa tabi olmayan kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların da yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca belirli kurumlara yapılacak istihkak ödemelerinden kesinti yapabilme imkanı sağlanmıştır.

- 5510 Sayılı Kanun’da yapılan düzenleme ile vergi daireleri ve SGK tarafından fazla vergi ya da prim tahsilatının iadesi yapılırken, her iki kuruma karşılıklı olarak vergi ya da prim borcunu sorgulama ve mahsup yapma imkanı getirilmiştir. Buna göre ödeme yapacak kurum eğer diğer kurumun alacağı varsa bu tutarı mahsup ederek ödemeyi gerçekleştirecektir.

- Gelir İdaresi Başkanlığına toplamış olduğu verilerle ilgili risk analizi yapma yetkisi verilmiştir.

 

E. Diğer Vergi Kanunlarında (Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi,Özel İletişim Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi,Gider Vergileri) Yapılan Düzenlemeler

- 01.01.2018’den itibaren uygulanmak üzere 31.12.2017 tarihine kadar tescil edilmiş olan araçların motorlu taşıtlar vergilerinde %15 ila % 25 oranlarında artış yapılmıştır. Ayrıca 01.01.2018 tarihinden itibaren alınan ve tescil edilen araçlarda araçların vergiler hariç bedellerine göre artan oranlı vergilendirme esası getirilmiştir.

- Gümrük tarife cetvelinde gümrük vergisi oranı “muaf” olarak yer alan tüm mal ve hizmetlerde vergi oranı “% 0 “olarak değiştirilmiştir. Buna göre, Bakanlar Kurulu’nca daha önce verilen yetki kullanılarak belirli mal ve hizmetler vergilendirilebilecektir.

- ÖTV Kanununda yapılan düzenleme ile mevye suları, sular (22.02 G.T.İ.P numarasında belirtilen ilave şeker katılmış veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış sular), meyveli ve sade  gazozlar ile alkolsüz biralar ÖTV kapsamına alınmış ve vergi oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Uygulamaya 01.01.2018 itibari ile geçilecektir.

- Şans oyunları, yarışma ve çekilişlerde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yüzde 20 olarak değiştirilmiştir.

- ÖTV Kanununda değişiklik yapılarak, 01.01.2018 tarihinden itibaren malul ve engellilerin araç alımlarında ÖTV istisnasından faydalanabilmelerine yönelik matrah 200.000 TL’yi aşmayacak şekilde yeniden belirlenmiştir. Ayrıca istisna uygulamasında bulunan daha önceki 1600 cm3 lük motor hacmi sınırı kaldırılmıştır.

- Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan düzenleme ile aşağıdaki işlemlerde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi oranı 01.01.2018 den itibaren uygulanmak üzerek % 7,5 olarak tekleştirilmiştir. Buna göre özel iletişim vergisi oranları

  • Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25 ten,
  • Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamında iletilmesine ilişkin hizmetler % 15’ten,
  • Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5ten ,
  • Yukarıda belirtilen kapsamlara girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 15 ten

  % 7,5 a düşürülmüş ya da artırılmıştır.

 

- Gider Vergileri Kanunu’nda değişiklik yapılarak borsa dışındaki yerlerde yapılan türev işlemler de (forward, opsiyon, swap, futures işlemleri) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi(BSMV) istisnası kaspsamına dahil edilmiştir. Söz konusu istisna 01.01.2018 tarihinden itibaren yapılan işlemlerde geçerli olacaktır.

- Belediyelerce 4 yılda bir olarak belirlenen ve emlak vergilendirmede kullanılan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde artış oranının % 50 yi aşamayacağı düzenlenmiştir.

- Arazi toplulaştırma işlemlerinde elbirliği şeklindeki mülkiyetlerin paylı mülkiyetlere dönüştürülmesinin idarece re’sen yapılacağı ve bu yetki kullanımından doğan işlemlerin veraset ve intikal vergisi saklı kalmak kaydıyla her türlü vergi, resim ve harçtan istisna olacağı düzenlenmiştir.

Powered by Bilgeweb