10 Soruda Melek Yatırımcılar İçin Teşvikler

10 Soruda Melek Yatırımcılar İçin Teşvikler

10 Soruda Melek Yatırımcılar İçin Teşvikler


1)    “Melek Yatırımcı” nedir?


Melek yatırımcı, genellikle start-up veya gelecek vaat eden küçük girişimciler için finansal destek sağlayan yüksek net varlığa sahip bir yatırımcıdır. 

Teknokentdeki Firmalara Sermaye Desteği

2)    Yatırım yapılan firma teknokentde ise sermaye desteği sağlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin avantajı nedir?


Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 31/12/2023 tarihine kadar teknokentde faaliyette bulunanlara sağlanan sermaye destekleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir.

3)    Bu indirimin şartları nedir?


Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanı için yapılmalıdır,
Söz konusu indirim beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu aşamaz,
Şirketin veya şahsi işletmenin öz sermayenin yüzde yirmisini aşamaz, 
İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz. 

4)    İndirimin süresi ve tutarı değişiyor mu?


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile sürenin 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılması ve üst limitin de 1.000.000 TL ye çıkarılması planlanmaktadır.

Tacir Olmayan Yatırımcıların Avantajları

5)    Ticaretle uğraşmayan kişiler de melek yatırımcı olabilir mi?


Evet olabilirler. Bu tür yatırımcılar için de bazı teşvikler söz konusudur.

6)    Ne tür teşvikler vardır?


Gelir Vergisi Kanunu Geçici Maddesi 82’ye göre 31/12/2022 tarihine kadar bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra satın aldıkları tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler.

7)    Şartları nelerdir?


 Hisselerin değeri Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesaplanır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. 
Yıllık indirim tutarı 1 Milyon TL’yi aşamaz.

Nakit Sermaye Desteği Sağlanan Firmaların Kullanabileceği İndirimler

8) Melek yatırımcının nakit sermaye koyduğu şirketler için vergi avantajı var mıdır? 


Nakdi sermaye artışlarında sermaye artıran şirketler için artırdıkları nakit sermayenin belirli bir oranı kadar vergi matrahından indirim imkanı vardır. 

9) Bu indirim bir defalık mıdır sürekli midir? 


Bir kere sermaye artırımı yapıldıktan sonra her yıl indirimden yararlanılır.

10) İndirim tutarı nasıl hesaplanır? 


İndirim tutarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan 
yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık 
ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın 
%50’si olarak hesaplanmaktadır. 

 

5 118
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yeni istihdam edeceğiniz personel başına 100.000 TL geri ödemeli destekten yararlanabilirsiniz.
© 2021. All Rights Reserved.