Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri

Kurumlar vergisi tam tasdik hizmet çerçevesinde periyodik vergi denetimleri yapılmaktadır. Vergisel nitelikteki hata ve noksanlıklar yerinde tespit edilip gerekli düzeltmeler eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

KDV İadesi Tasdik Hizmetleri

KDV iadesi tasdik hizmetleri kapsamında iade alınıp alınmayacağına ilişkin ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra iade alabilecek durumda olan mükellefler için tevkifat, ihracat, indirimli oran ve diğer iade raporları hızlı ve doğru bir biçimde düzenlenerek vergi dairelerine sunulmakta ve takibatı yapılarak sonuçlandırılmaktadır.

 

 

Özel Amaçlı Raporlar
Özel Amaçlı Raporlar

Örnekleri aşağıda ifade edilen alanlarda raporlama yapılabilmektedir; 

- Sermaye artışının tespiti 

- İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri 

- Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri 

- Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri 

- İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları 

- Yatırım teşvik belgesi işlemleri 

- Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri 

- Kredilere ilişkin tespit işlemleri 

- SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki 

- Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti

Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşmalar
Vergi Uyuşmazlıkları ve Uzlaşmalar
Vergi uyuşmazlıklarında dava açılması veya uzlaşmaya gidilmesi konusunda gerekli değerlendirme ve hesaplamalar yapılarak mükelleflerin ve avukatlarının doğru karar almalarına yardımcı olunmaktadır. Uzlaşma halinde ise vekaletle uzlaşma görüşmelerine iştirak edilmektedir. 
 
Özelge Talebi 
 
Vergi kanunlarında açık hükümlerin bulunmadığı durumlarda tereddütlü konularda vergi idaresinden mukteza alınması için gerekli olan mukteza talep formu hazırlanmakta ve takip edilmektedir. 
 
KDV, Muhtasar ve Diğer Vergilerin Aylık Denetimi 
 
Kurumlar vergisi tam tasdik hizmetleri dışında kalan KDV, muhtasar ve damga vergisi gibi diğer vergilerin doğruluğu ile ilgili denetimler aylık olarak periyodik şekilde icra edilmektedir. 
 
Vergi Planlaması ve Yönetimi 
 
Firmalarımızın vergilerini tam ve zamanında vergi dairesine intikal ettirmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerimizin yasal sınırlar içinde vergi kanunlarının istisna muafiyet ve teşvik gibi hususlarını kullanarak ya da vergi yükü düşük sektörlerde faaliyete başlayarak vergi planlamaları yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu çerçevede mükelleflere gerekli teknik danışmanlık sağlanmaktadır. 
 
Mali Yazılım ve Raporlama 
 
İyi bir mali yazılım iç kontrol sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla teknik ekip tarafından içinde bulunulan sektöre ve firmaların ihtiyaçlarına en uygun yazılım tespit edilerek muhasebe biriminin kullanımına hazır hale getirilir. Raporlamaların süresi içeriği ve kapsamı planlanır.
 
 
 
Sözleşmeler
Sözleşmeler
Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin yapacakları sözleşmeler konusunda yüklenecekleri edimleri tam ve doğru bir şekilde önceden görebilmeleri için her türlü sözleşmeler konusunda uzman ekip tarafından değerlendirilerek gerekli uyarı ve düzeltmeler yapılır. 
 
Ticari İşlemler 
 
Yeni Türk Ticaret Kanunun uygulanması ve özellikle UFRS uygulamaları konusunda her türlü teknik destek verilmekte ve eğitimler yapılmaktadır. Özellikle vergi hukuku ve ticaret hukukunun aynı anda uygulanması gereken hususlarda her türlü teknik destek sağlanmaktadır. 
 
Sosyal Güvenlik İşlemleri 
 
Sosyal güvenlik konusunda denetim hizmeti henüz verilmemekte bununla birlikte teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Şirket Kuruluşları, devralma ve birleşme işlemleri, şirketlerin kuruluşu, devralınması, nevi değiştirmesi ve birleşmesi işlemleri konusunda yeni TTK hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
 
Yatırım Teşvik ve Destek Danışmanlığı 
 
Yeni uygulamaya konulan teşvik sistemi ile ilgili olarak, sektörel, bölgesel ve stratejik yatırımlardaki vergi avantajlarının ortaya konulması ve hesaplamaların yapılarak yatırımcıların isteklerine uygun alanlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
 
Ar- Ge ve Teşvik Danışmanlığı
 
4691 ve 5746 sayılı kanunların uygulanması ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmesi,
Teknokentte faaliyet gösteren firmalar ile ar-ge ve tasarım merkezleri firmalarına teknik destek sağlanması,
Tekmer ve araştırma alt yapılarının muhasebe ve vergi alt yapılarının oluşumu konusunda destek sağlanması,
 


 

 

 

Yargı Kararları
 
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
Menüler
Linkedin Hesaplarımız
8
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.