7103 Sayılı Torba Kanun un Vergi Kanunları ile İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları

7103 Sayılı Torba Kanun un Vergi Kanunları ile İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları
Gelir Vergisi Kanunu’nda Düzenlemeler

Meskenlerin çatı ve/veya cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) olan  lisansız olarak üretilen elektriğin son kaynak tedarik şirketine satanların  Gelir Vergisinden muaf olacağı  düzenlenmiştir.

İşverenlerce, kadın çalışanlara , çocuklara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti nedeniyle sağlanacak menfaatler ücret geliri istisnası kapsamına alınmıştır. İstisna sınırı her bir çocuk için brüt asgari ücretin %15 i olarak belirlenmiştir. 2018 yılında istisna tutarı ( 2.029,50*0,15=) 304,43 TL. olarak uygulanacak olup, ödemenin doğrudan işveren tarafından hizmeti sunanlara yapılması gerekmektedir.

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma ya da ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi çeşitli ödeme ve yardımlarda ücretin tanımına dahil edilmiştir.

Hizmet erbabına, sözleşmesi sona erdikten sonra ödenen iş kaybı, iş sonu, iş güvencesi tazminatı vb. tazminatların kıdem tazminatı istisna hesaplamasında dikkate alınacağı ve istisnayı aşan tutarlarda yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Net asgari ücretin Ocak ayındaki tutar ( ilgili yılda geçerli asgari ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmesi halinde artışın yapıldığı ilk aydaki tutar)  ile sabitlenmesi hüküm altına alınmıştır. Buna göre bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak üzere, daha sonraki dönemlerdeki net ücretin  vergi dilimleri nedeniyle Ocak ayında alınan net ücretin altına düşmesi halinde, alınacak  net ücret ilave AGİ uygulanmak suretiyle Ocak ayındaki aldığı net ücrete endekslenecektir.
 

Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

i. Gıda ve ilaç gibi bozulma ya da son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle imha edilmesi gereken malların, emsal bedellerinin takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce,

Bu işlemlerin süreklilik arz ediyor etmesi,
Maliye Bakanlığı' na başvurulmuş olması,
Maliye Bakanlığınca belirlenecek imha oranının aşılamaması,
Şartıyla değerleme yapılmasına imkan getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaşmak suretiyle, imha oranını aşmamak şartıyla imha edilen emtianın emsal bedeli "0" (sıfır) kabul edilecektir.  Mükellefler imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı muhafaza ve gerektiğinde ibraz ile yükümlü bulunmaktadır.

ii. Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerinin, 

- İşe başladıkları hesap dönemi ve bir sonraki hesap döneminin sonuna kadar yurtdışından getirerek sermaye olarak koyacakları yabancı paraları, bu dönem boyunca belge kapsamındaki harcamalarına sarf etikleri kısım nedeniyle oluşan kur farkları, pasifte özel bir fon hesabında izlenebilecektir.

- Olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise borcuna kaydedilecektir.

- Fon hesabının sermayeye ilave dışında işletmeden çekilme halinde vergiye tabi tutulacaktır.

- İşe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısım mukayyet değeri ile değerlenecektir. Bu dönemden sonra ise,  yabancı paralara ilişkin değerleme hükümlerine göre değerlenecektir.

- Bu düzenlemeden yararlanmak için şirketin ticaret sicilde tescil tarihini izleyen 3.ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi için başvurmaları ve işe başlamayı takip eden yıl sonuna kadar da belgenin alınmış olması gerekmektedir.

-Söz konusu yabancı paralar, başvurunun zamanında yapılmaması halinde izleyen ilk vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe başlanılan hesap dönemi sonu itibariyle yabancı paralara ilişkin değerleme hükümlerine göre değerlenecektir.

iii. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na,kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilen ve kuruluşların görevlerinin ifası için zorunluluk arz eden bilgilerin bu kurum ve kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyeti sayılmaz hükmü eklenmiştir.

iv. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesinde  tüzel kişiliğin sona ermesi, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin sona ermesi  halinde vergi ceza ve tarhiyatlarına ilişkin müteselsil sorumlular belirlenmiştir.  Buna göre vergi tarhiyatı ve cezaların, müteselsilen sorumlu olmak üzere tasfiye öncesi dönemlerde kanuni temsilcilerden, tasfiye dönemi için tasfiye sonucu dağıtılan karla sınırlı olarak tasfiye memurlarından herhangi biri adına yapılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca tüzel kişiliği olmayan teşekküllerinde sona ermeden önceki dönemlere ilişkin tarhiyatlarda,  tüzel kişiliği olanların kanuni temsilcilerinden, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler (adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri) ve varsa bunların temsilcilerinden herhangi biri adına yapılacağı hükme bağlanmıştır.

v. Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin verilmemesi, alınmaması, belgede gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, zorunlu haller dışında kağıt ortamda düzenlenmiş olması vb. hallerde uygulanacak özel usulsüzlük cezaları ayrıca hüküm altına alınarak bu konudaki tereddütler ortadan kaldırılmıştır. Buna göre elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgeler için yukarıda belirlenen fiiller nedeniyle her bir belge için 240 TL den az olmamak üzere belgelerde yazması gereken meblağın % 10 u oranında ÖUC kesilebilecek olup, bir takvim yılında kesilecek özel usulsüzlük cezası toplamı 120.000 TL. yi aşamayacaktır.

vi. Sanayi sicil belgesine sahip üretim işletmeleri ile Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların imalat sanayinde ya da münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak kullanmak üzere, 2019 yılı sonuna kadar iktisap edecekleri yeni makine ve teçhizat için uygulayacakları amortisman oranlarını iki katına artırarak belirleyebilmeleri imkanı getirilmiştir. Aynı durum yatırım teşvik belgesi kapsamındaki alımlar içinde geçerlidir.

vii. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (E-Tebligat) ile ilgili getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesileceği düzenlenmiştir.

vii. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük ile ceza indirimi 1/3 ten 1/2 ye çıkarılmıştır.

ix. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışına çıkarılmıştır.

x. Çalışan ancak öğrenimi devam eden çocukların anne ve babasından dolayı pasaport hakkının kazanmaları düzenlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bunların oluşturdukları iktisadi işletmelerine, buraların su kanalizasyon, yol yapım, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesisleri yapımı ile küçük sanayi sitesi yerlerin inşasına ilişkin yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

Sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerinin münhasıran üretimde kullanacakları yeni makine ve teçhizat alımları 31.12.2019 yılına kadar KDV den istisna edilmiştir. İstisna edilen makine ve teçhizatın teslim tarihini takip eden yıldan başlayarak 3 yıl içerisinde imalat dışında bir faaliyette kullanılmaması, elden çıkarılmaması gerekmektedir.

İşsizlik Sigortası Kanunu Düzenlemeleri

İmalat, sanayi ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere daha yüksek tutarda olmak üzere yere tüm İşverenlere İşkura kayıtlı işsizler arasından, bir önceki yıl ortalama çalışan sayısına ilave olarak 01.01.2018-31.12.2020 arasında yeni istihdamlarda SGK sigortalı ve işveren prim desteği getirilmiştir.

Prime esas kazanç üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı aşağıda belirtilen sınırlar dâhilinde teşvik kapsamında İşsizlik fonundan karşılanacaktır.

- İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

- İşverene prim desteği her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sağlanacaktır.

Bu teşvikten faydalanmak için,

- İşe alınacak sigortalının İşkur’a kayıtlı işsiz olması, işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortasının bulunmaması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 

 –Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

– Ödeme süresi geçmiş prim borcu, idari para cezası  bulunmaması, (Tecil ve Yapılandırmalar hariç.)

– Sigortasız işçi çalıştırmadığı veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Bu teşvikten yararlanan sigortalı için aynı ayda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmaması,
gerekmektedir.

2020 Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için bu destekten 12 ay süre ile faydalanılacaktır. Ancak 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arası erkek ve kuruma kayıtlı engelliler için 18 ay süre ile faydalanılabilir.

Daha önce işçi çalıştırmayan veya 01.01.2018-31.12.2020 arasında 5510 kapsamına alınan işyerleri, ilk sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12-18 ay süreyle bu destekten faydalanabilir.

Ayrıca bu teşvikten Devlet İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile Devlet ihale kanunundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile SGDP‘ ne tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar için faydalanılamaz.

2017 yılında ortalama  sigortalı sayısı 1-3 olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenlerine ilave istihdam için teşvik düzenlenmiştir.
Bu teşvikten faydalanmak için,

İşyerinin İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olması,
İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
İşe alınacak sigortalının 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması,
İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, 
Sigortalının 2017 takvim yılına ilişkin ortalama işçi sayısına  ilave olarak çalıştırılması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, 
Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
Ödeme süresi geçmiş prim borcu, idari para cezası bulunmaması, (Tecil ve Yapılandırmalar hariç.)
Sigortasız işçi çalıştırmadığı veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
Bu teşvikten yararlanan sigortalı için aynı ayda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmaması,
Gerekmektedir.

En fazla iki sigortalı için bu destekten faydalanılır.

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

-Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.

-Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

-Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Prim ve ücret desteği 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır.

Yukarda belirtilen şekilde yapılan ilave istihdamlar, işe alınacak ücretlinin ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin AGİ uygulandıktan sonra kalan kısmı, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Ayrıca yine aynı vergiye tabi matrah üzerinden hesaplanacak damga vergisi de istisna olacak ve beyan edilmeyecektir.
Bu teşvikten de 2020 Aralık ayı aşılmamak üzere 12 ay süre ile faydalanılabilecektir. Yine aynı şekilde 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arası erkek ve engelliler için 18 ay süre ile faydalanılabilir.

(Günlük Brüt Asgari Ücret X Çalışılan Gün Sayısı) Üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi – AGİ  = Gelir Vergisi Teşviği

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikteki gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanamazlar.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Düzenlemeleri

Ölüm aylığı alan öğrencilerin (lise ve dengi okullarda 20 yaş-yükseköğrenimde 25 yaş), sigortalı olarak işe başlamalarının aylık bağlanmasına engel olmayacağı düzenlenerek, bu halde de ölüm aylığı alabilmelerine imkan sağlanmıştır. Aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması sağlanmıştır.


Ay içinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin SGK’ ya belge verme zorunluluğu kaldırılacaktır.
                      

5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile geçen yıl uygulanmış olan Asgari Ücret Desteği uygulaması 2018 yılı içinde düzenlenmiştir. Asgari Ücret Desteğine 2018 yılında da devam edilecektir.
 

5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan teşvikler ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
 

Geçmişe dönük teşviklerden yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ,
Yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla,
Başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olarak, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümden yararlanmak isteyen işverenlerin, 01.04.2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren 1 ay içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

01.04.2018 den  önce talepte bulunanlar için 1 Mayıs 2018 den itibaren, 01.04.2018 den sonra talepte bulunanlar için ise talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz hesaplanarak esas alınacak tutar 3 yıl içinde ödenecektir.

Ödeme öncelikle, muaccel hale gelmiş prim borçlarına , sonra yapılandırma , taksitlendirme de dahil muaccel hale gelmiş prim ve her türlü borçlardan mahsup yolu ile yapılacaktır. 3 yılın sonunda ilgili kanunları gereği yapılandırma ve taksitlendirme sebebiyle vadesi gelmemiş taksit ödemelerinden peşinen mahsup edilecektir. Kuruma borcu olmayan işverenlere altı ayda bir eşit taksitle iade yapılacaktır.

Devam eden  davalarda başvuru şartı aranmaksızın, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar mahsup veya iade edilecektir. Mahkemelerce 01.04.2018 den önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek, yargılama giderleri idare üzerine bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.

Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulamayacak ve 01.04.2018 tarihinden önce yapılan kanun yolu başvurularından vazgeçilmiş sayılacaktır.

Diğer Bazı Düzenlemeler

Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım uygulaması ile zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamına girenlerin sistemden çıkmasında 2 ay olan cayma süresini 6 aya çıkarma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Maliye Bakanlığınca haczedilen malların,

-Haczedilen malın menkul veya gayrimenkul olması,

- Haczedilen malların açık artırma usulü yada pazarlık yolu ile satışı yapılmadan önce haczedilen mal için biçilen değerin %10  fazlasıyla birlikte ödenmesi,

-Takip masrafının ayrıca ödenmesi,

-Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davadan vazgeçilmesi

halinde haczin kaldırılacağı düzenlenmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle , gayri maddi hakların bu bölgelerde elde edilen kazanç kapsamında olduğunu tescili kayıt ve bildirim  şartına bağlamaya Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu, belirlenen esaslar çerçevesinde tescil kayıt ve bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen verginin, vergi ziyaı uygulanmaksızın gecikme faizi ile tahsil olunacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

5 107
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.