7338 sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Vergisel Düzenlemeler

7338 sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Vergisel Düzenlemeler
 
7338 sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Vergisel Düzenlemeler
 
 
 
4. dönem geçici vergi beyanı kaldırıldı.
2022 kazançlarına ait geçici vergi beyannamelerinden başlanmak üzere 4. dönem geçici vergi kaldırılmıştır. Buna göre 17 Şubat 2023 verilecek 4. Dönem geçici vergi beyannamesi ve bu tarihten sonraki 4.dönem geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir. 2021 hesap dönemi 4.dönem geçici vergi beyannamesinde bir değişiklik olmayıp, 17.02.2022 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
 
Yeniden değerleme uygulaması Vergi Usul Kanunu’na eklenerek sürekli hale getirildi.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bilançolarında yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde isterlerse birikimli olarak (alış tarihi ile değerleme günü arası) %2 değer artış vergisi ödeyerek yeniden değerleyebilecek, devam eden yıllarda da her yıl bu varlıklarını açıklanan yeniden değerleme oranı çarpanı ile sürekli olarak değerleyebilecektir. Birikimli olarak yapılan ilk değerleme hariç yeniden değerleme oranı ile yapılacak diğer yıllık değerlemeler ihtiyari olup, herhangi bir vergisel yükümlülük getirmemektedir. 
%2 vergi ödenerek bir defaya mahsus olarak yapılacak yeniden değerleme sonucunda, taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerdeki değer artışı, maliyet olarak kullanılabilecek ve kalan amortisman süresi boyunca değerlenmiş tutarlar üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecektir. 
Ancak, birikimli olarak yapılan ilk değerlemeden sonra yeniden değerleme oranı ile her yıl yapılacak değerlemeler sonucu ortaya çıkan değer artış tutarları, amortisman hesabında dikkate alınacak, satış halinde ise özel fonda yer alan değer artış tutarı eğer sermaye ilave edilmemiş ise birikmiş amortisman gibi dikkate alınarak satış karına ilave edilecektir. Bu çerçeve de, değer artış fonunun sermayeye ilavesi kurumlar vergisi avantajı sağlayacaktır.
 
Vergiye uyumlu mükellef indirimi şartları hafifleştirildi.
İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda tarhiyat yapılmamış olması şartına 2021 yılı indirimi için 15.000 TL’lik istisna getirilmiş ve bu tutarın üzerinde yapılan tarhiyatların kesinleşmiş olması koşulu eklenmiştir. Buna göre 2021 yılı kurumlar vergisinde 15.000 TL’nin altında bir tarhiyat bulunması ya da bu tutarın üzerindeki tarhiyatların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içinde henüz kesinleşmemiş olması halinde %5’lik uyumlu mükellef indiriminden yararlanılabilecektir.
 
Not: 15.000 TL’lik tutar her yıl için belirlenen alınabilecek en yüksek indirim tutarının (2021 için 1.500.000 TL) yüzde biri olarak değişecektir.
 
Yurtdışından getirilen sermayeler için nakdi sermaye artış indirimi tutarı artırıldı
26.10.2021 tarihinden itibaren yurtdışından getirilerek, bu tarihten sonra sermayeye eklenen tutarlar için nakdi sermaye artışı indirimi, TCMB tarafından indirimin hesaplanacağı yıl için açıklanan en son faiz oranının %75’i dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 
İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında bir kısım yatırıma katkı tutarının diğer vergilerin terkin edilmesinde kullanılması imkânı getirildi.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında 01.01.2022 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları nedeniyle hak kazanılacak yatırıma katkı tutarların %10 u, tahakkuk eden vergi borçlarının (ÖTV ve KDV hariç) terkini için kullanılabilecektir. Kullanılan bu tutar vazgeçilen yatırıma katkı tutarı olarak değerlendirilecek ve bu tutar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılamayacaktır. Vergilerin terkini için, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talepte bulunulması şarttır. 
 
Amortisman sürelerini belirli sınırlar dahilinde serbestçe belirleyebilme imkânı getirildi.
Mükellefler dilerlerse bilanço aktiflerinde kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetleri için Vergi Usul Kanununda belirlenmiş amortisman sürelerinden az olmamak ve bu sürenin iki katını da aşmamak koşulu ile amortisman sürelerini serbestçe belirleyebilecektir. Örneğin Kanunda amortisman süresi 5 yıl olarak belirlenmiş binek otomobiller için 5 yıl ile 10 yıl arasında bir amortisman süresi belirlenebilecektir. 
Diğer taraftan 26.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi kıymetler için aktife girme tarihinden itibaren gün esasına göre amortisman ayırma imkânı getirilmiştir. 
 
Muafiyet, İstisna gibi haklardan yararlanmada YMM Raporu için ek süre imkânı getirildi.
Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve yeniden değerleme vb. haklardan yararlanılabilmesi yeminli mali müşavir tasdik raporunun zamanında ibraz edilmesi şartına bağlanmıştı. Bu Kanun ile tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir ek mühlet verilmesi ve tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde tasdike konu haktan yararlanılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak bu durumda 50.000 TL’den az ve 500.000 TL’den de fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
 
Bazı ödeme/tahsilat belgelerinin gider pusulası yerine kullanılabilmesi imkânı getirildi.
1 Kasım 2021 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlardan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin banka dekontu, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları ve PTT tarafından düzenlenen ödeme/tahsilat belgeleri gider pusulası yerine geçebilecektir. Ödemelerin bu kuruluşlar aracılığı ile yapılması halinde ayrıca bir gider pusulası düzenlenmeyecektir. 
Ayrıca gider pusulasının da fatura da olduğu gibi malın teslimi veya hizmetin ifasını takip eden 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği kanunlaştırılmıştır. Gider pusulasının hiç düzenlenmemiş sayıldığı durumlara bağlı olarak özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
E-Defter Beratlarının Yasal Defter Tasdiki sayılacağı kanuna eklendi.
26 Ekim 2021 tarihi itibari ile e-Defter beratlarının (yevmiye defteri ve büyük defter beratları) onaylanmasının kâğıt defterlerde olduğu gibi yasal defterlerin tasdiki yerine geçeceği ve beratların belirlenen usul, esas ve sürelerde onaylanmaması durumunda yasal defterlerin tasdik ettirilmemiş sayılacağı düzenlenmiştir.
 
Vergi incelemelerinde incelemeye başlama tutanağı kaldırıldı ve inceleme yeri değiştirildi.
01.07.2022 tarihinden itibaren başlanacak vergi incelemelerinde, incelemeye başlama tutanağı düzenlenmeden, mükellefe elektronik ortamda bildirim yapılmak suretiyle incelemeye başlanılacaktır. 
Diğer taraftan 01.07.2022 tarihinden itibaren vergi incelemeleri, esas olarak iş yerinde değil vergi inceleme elemanının dairesinde yapılabilecektir.
Devam eden inceleme ve takdire sevk işlemleri kapsamında bu işlemlere konu vergi türleri haricindeki diğer vergi türleri için pişmanlıkla beyan imkânı getirildi.
Mükelleflerin, haklarında yapılmakta olan vergi incelemesi ya da takdire sevk işlemine konu vergi türü haricinde diğer vergi türleri için pişmanlıkla beyanname verebilmesi mümkün hale getirilmiştir. 
 
5.000.Türk Lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alındı.
5.000 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma kapsamına alınmıştır. Uzlaşılan cezaların süresi içinde ödenmesi halinde uzlaşılan ceza tutarında ayrıca % 25 indirim uygulanacaktır. 
Diğer taraftan 5.000 TL’yi aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları içinse Kanunda yer alan süreler içinde ödenmesi halinde uygulanacak indirim oranı %50 yerine %75 olacaktır.
Konaklama vergisinin yürürlük tarihi uzatıldı.
Konaklama vergisinin uygulanmaya başlama tarihi 1 Ocak 2023 olarak yeniden belirlenmiştir.
 
İcra ve davaya konu edilmeden şüpheli alacak sayılacak azami alacak tutarı artırıldı.
26.10.2021 tarihinden itibaren, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ve 3.000,00 ₺ tutarı aşmayan alacaklar şüpheli alacak sayılacak ve karşılık ayrılabilecektir.
 
Yenileme fonunun bilançonun pasifinde fon hesabına tutulma süresi netleştirildi.
549 yenileme fonuna eklenen iktisadi kıymet satış karlarının pasifte tutulma süresinin satışı takip eden yıl başından itibaren 3 yıl olacağı netleştirilmiştir. Buna göre; yenilenmek amacıyla 2021 yılında satılan taşıtın satış karı, 2024 yılı sonuna kadar pasifte özel bir hesapta tutulabilecektir. 
 
Maliyet bedeline dahil olan giderler Vergi Usul Kanununa eklenerek netleştirilmiş ve uygulamada yeknesaklık sağlanmıştır.
26.10.2021 tarihi itibari ile maliyet bedeline dahil edilecek unsurlar Vergi Usul Kanuna eklenmiştir. Buna göre; katlanılan gümrük vergileri, komisyonlar, yükleme, boşaltma, nakliye ve montaj giderleri, resim, harç, noter, tapu, mahkeme, değer tespiti, danışmanlık, komisyon ve ilan giderleri, finansmanda kullanılan kredilerin faizleri ve bu kredilere ilişkin kur farkları, depolama ve sigorta giderleri, gayrimenkullerde mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler maliyet bedeline eklenecektir. (Gayrimenkullerle doğrudan ilgili olması şartıyla, bunların envantere alındığı hesap dönemi sonuna kadar alınan hibeler maliyet bedelinden indirilebilecektir.) 
Diğer taraftan İktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline eklenmesi ihtiyaridir.
 
Alış bedelinin tanımı Vergi Usul Kanunu’na eklenerek bu konudaki tereddütler giderilmiştir.
26.10.2021 tarihinden itibari ile alış bedelinin tanımı yapılmış ve Vergi Usul Kanunu’na eklenmiştir. Alış bedeli bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. Alış bedeli ile değerlenen bir varlığın iktisap edilmesi ile ilgili diğer giderler alış bedeline dâhil değildir. Buna göre alış bedeliyle değerlenmesi gereken varlıkların değerlemeleri bu tanıma göre yapılacaktır.
 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yeni istihdam edeceğiniz personel başına 100.000 TL geri ödemeli destekten yararlanabilirsiniz.
© 2021. All Rights Reserved.