Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklikler Yapıldı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklikler Yapıldı

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.

 1. 5746 sayılı Kanunun uygulama süresi 31.12.2023 olup, yeni yapılan düzenleme ile uygulama süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmıştır.
 2. Temel Bilimler ifadesi Desteklenecek Programlar olarak değiştirilmiş ve matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarına ek olarak Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlar da desteklenecek programlar tanımına eklenmiş ve bu programlardan mezun olanların Ar-Ge personeli olarak çalışmasının önü açılmıştır.
 3. AR-Ge personelinde temel bilimler alanı genişletilerek; matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarına ek olarak Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlar mezunlarına da AR-Ge personeli olarak destek sağlanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 4. Düzenleme öncesi kanunda “ % … gelir vergisinden istisnadır” hükmü var iken, yapılan düzenleme ile “ % …. verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.” hükmü getirilmiştir.
 5. Yüksek lisans ve doktora yapanlar için bölge dışında geçirilen süre ile ilgili teşvikten yararlanmada en az 1 yıldır AR-GE personeli olarak çalışma şartı aranmayacaktır.
 6. Desteklenecek Program alanında en az lisans derecesine sahip AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır
 7. Daha önceki düzenlemede tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların belli şartlar dahilinde sadece tescil giderleri karşılanıyorken, tescil ibaresi kaldırılarak tüm giderlerinin karşılanması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 8. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 9. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde (Yüksek lisans, doktora, bölge dışında yürütülmesi zorunlu durumlar vb )  ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.  Cumhurbaşkanı bu oranı % 50’ye kadar artırabilecektir.
 10. Girişim Sermayesi Desteği eklenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilecektir.
 11. Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketlere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmayan kısmı ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde 1.000.000 TL kadar indirim konusu yapılabilecektir.
 12. Aktarılan sermaye desteğinin en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziya cezası uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir
 13. 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ,  
 1. Yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır.
 2. Geçici hesaba aktarılacak tutar en fazla 20.000.000 TL olacaktır.
 3. Geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutar ile
 • Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya
 •  Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.
 1. İlgili tutarın ilgili olduğu yılsonuna kadar aktarılmaması durumunda, ilgili yılda indirim konusu yapılan toplam tutarın  % 20 si üzerinden vergi ziyaı cezası olmaksızın vergi tarh edilecek ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 1. 5746 sayılı Kanun kapsamında, Kanundan yararlanma şartlarına ilişkin olarak en geç iki yılda bir yapılan tespitler, üç yıl olarak yeniden düzenlenmiştir.

5746 sayılı Kanun kapsamında yerindelik ve uygunluk denetiminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri tarafından yapılacağı, nihai karar mercinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır

 

5 118
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yeni istihdam edeceğiniz personel başına 100.000 TL geri ödemeli destekten yararlanabilirsiniz.
© 2021. All Rights Reserved.