Faturaların Geç Düzenlenmesi Nedeniyle Gelen Tebligatlar Hakkında

Faturaların Geç Düzenlenmesi Nedeniyle Gelen Tebligatlar Hakkında

 

Son zamanlarda vergi daireleri tarafından 7 günlük süreden sonra düzenlenen faturalar için denetimler başlatılmış olup , “Fatura Tarihi” ile fatura XML inde yer alan “İmzalanma Tarihi” bilgileri karşılaştırılarak, faturanın geriye dönük 7 günlük süre içinde düzenlenip düzenlenmediğinin tespitine yönelik denetimler yapılmakta ve yapılan denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle mükelleflere  fatura bedelinin (KDV Dahil) % 10 u oranında özel usulsüzlük cezaları kesilmesine ilişkin ihbarnameler gönderilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura Nizamı” başlıklı 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturaların  hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirlenmiştir.

Aynı Kanunun “Özel usulsüzlükler ve cezaları: a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 353 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, faturanın yukarıda yer alan maddeye göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 3.400 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği, bir takvim yılında her bir belge nevine ilişkin kesilecek özel usulsüzlük cezası toplamının 1.700.000 Türk lirasını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Oluşturma süresinin 7 günden sonra olduğunun tespit edilerek süresinde fatura düzenlememek veya almamak nedeniyle Vergi Daireleri tarafından kesilecek özel usulsüzlük cezalarına ilişkin mükellef hakları aşağıda yer aldığı gibidir.

 

Kanuni Haklar Tablosu

Kapsamı

Mükellef Hakları

Talep Zamanı

İndirim Tutarları

 

 

 

 

 

Her bir usulsüzlük  için  kesilecek 23.000 Türk lirasını aşan  özel usulsüzlük cezaları

 

 

 

 

Uzlaşma (VUK Ek Madde 1)

 

Vergi/Ceza  ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde uzlaşma talep edilmesi gerekmektedir.

Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan özel usulsüzlük cezasının  %75’i, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenirse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i ayrıca indirilecektir.

 

 

Cezada İndirim  (VUK 376)

 

Uzlaşma talep edilmemesi durumunda, Vergi/Ceza  ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cezada indirim talep edilmesi gerekmektedir..

Vadesinde ödenmesi durumunda cezada % 50 indirim yapılacak, % 50 ödenecektir.

Her bir usulsüzlük  için  23.000 Türk lirasını aşmayan özel usulsüzlük cezaları

 

Cezada İndirim  (VUK 376)

Vergi/Ceza  ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cezada indirim talep edilmesi gerekmektedir.  Uzlaşma talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Vadesinde ödenmesi durumunda  cezada % 75 indirim yapılacak, % 25 ödenecektir.

 

Dava Açma

Vergi/Ceza  ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir.

 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.