Teknokent ve ARGE Firmaları İçin Yatırım Zorunluluğu

Teknokent ve ARGE Firmaları İçin Yatırım Zorunluluğu

4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yararlanılan İstisna ve İndirimlerin Yüzde 2 si Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ile  Kuluçka Merkezlerindeki Girişimcilere Sermaye Olarak Yatırılacak

03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda girişim sermayesi fonu ile sermaye desteklerinin indirimi ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 1. 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ,  
 1. 4691 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır.
 1. 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır.
 2. Geçici hesaba aktarılacak tutar en fazla 20.000.000 TL olacaktır.
 3. Geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar bu tutar ile
 1. 4691 sayılı Kanun kapsamında ilgili tutarın ilgili olduğu yılsonuna kadar aktarılmaması durumunda, ilgili yılda istisnaya konu kazanç toplamının % 20 si üzerinden vergi ziyaı cezası olmaksızın vergi tarh edilecek ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 2. 5746 sayılı Kanun kapsamında ilgili tutarın ilgili olduğu yılsonuna kadar aktarılmaması durumunda, ilgili yılda indirim konusu yapılan toplam tutarın  % 20 si üzerinden vergi ziyaı cezası olmaksızın vergi tarh edilecek ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
 3. % 20 oranını sıfırlamaya ve % 100 e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

 1. 5746 sayılı Kanuna Girişim Sermayesi Desteği eklenmiş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.  
 2. Sağlanan sermaye desteklerinin indirimi ile ilgili olarak 4691 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesinde  yer alan “Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere” ibaresi “bu kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere” olarak değiştirilmiş, indirim konusu yapılabilecek tutar 500.000 TL den 1.000.000 TL ye çıkartılmıştır.
 3. Girişim sermayesi desteği kapsamında kaynakların aktarıldığı girişim sermayesi fonlarından ya da bu fonların yatırım yaptığı fonların yatırımlarından yararlanan şirketler ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunanlara, 
 1. Aktarılan sermaye desteğinin en az 4 yıl boyunca

-İlgili şirketlerde kalmaması,

-Payların satılması ya da

-Yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziya cezası uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

5 118
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yeni istihdam edeceğiniz personel başına 100.000 TL geri ödemeli destekten yararlanabilirsiniz.
© 2021. All Rights Reserved.