KDV Tevkifatının İndirimi ve Tevkifatla İlgili Bazı Önemli Değişiklikler (Seri No:50)

KDV Tevkifatının İndirimi ve Tevkifatla İlgili Bazı Önemli Değişiklikler (Seri No:50)

 

10/2/2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:50) ile ilgili önemli hususlar aşağıda yer almaktadır.

      -Diğer hizmetler bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak kamu kurum kuruluşlarının kapsamı genişletilmiştir.

Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerine yapılan diğer hizmetler tevkifat kapsamına alınmış olup,  Tebliğin Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler - Diğer Hizmetler başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne göre 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.

        - Kısmi tevkifat uygulanacak asgari işlem bedeli değiştirilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulamasında esas alınacak asgari tutar fatura düzenleme sınırı olarak değiştirilmiş olup, 2024 yılında KDV dahil 6.900 TL olarak dikkate alınacaktır. Bu tutarın altında kalan işlemler için tevkifat uygulanmayacaktır.

 

      -Tevkifata tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iade taleplerindeki gecikme zammı sürelerinde değişiklik olmuştur.

 

Değişiklik öncesinde, mahsuben iade taleplerinde 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilip, borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktaydı.

 

Tebliğ ile getirilen düzenleme ile,

 

 

 

 

açıklanmıştır.  

 

Yorumumuz; Tebliğin önceki halinde, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikler tamamlanırsa mahsup taleplerinde gecikme zammı uygulanmamaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durum korunmuş ve 30 günlük süre içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükellefler için herhangi bir gecikme zammı öngörülmemiştir. 

 

Düzenleme ile Mükellef lehine olarak gecikme zammı uygulanacak dönem kısaltılmış olmaktadır.

 

 

       - 2 No’lu KDV Beyannamesi ile Beyan Edilen Verginin, 1 No’lu KDV Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılabilmesi İçin Ödenmiş Olma Şartı Tebliğe Eklenmiştir.

         -Tebliğde KDV Tevkifatının Ödenmesi/Mahsubu Durumunda Hangi Dönemde, İndirim Konusu Yapılacağı Belirlenmiştir.

7491 sayılı Kanun ile 3065 sayılı KDV Kanun’unun 29.maddesinde yer alan Vergi İndirimi bölümüne “Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği” hüküm altına alınmıştı.

Tebliğde yer alan açıklamalara göre; Ocak/2024 vergilendirme dönemi itibariyle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve kanuni süresinde 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilerek kanuni süresinde ödenen KDV’nin 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Örneğin, (S) Ltd. Şti. (G) güvenlik şirketinden Ocak/2024 ayı içerisinde özel güvenlik hizmeti satın almıştır. Bu hizmet alımı ile ilgili vergi (S) Ltd. Şti. tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilmiş ve tahakkuk eden 50.000 TL KDV 28/2/2024 tarihinde ödenmiştir. (S) Ltd. Şti. tarafından süresinden sonra ödenen KDV, ödemenin yapıldığı tarihi kapsayan dönem olan Şubat/2024 dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve beyan edilen ancak kısmi ödenen KDV’nin ödendiği tutar kadar, ödendiği döneme ait KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, mükellefin iade alacağından, 2 No’lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin, mahsubu yapılabilecektir.

 Bu durumda mahsup işlemleri için;

gerekir.

Yorumumuz: Mükellefler 2 No.lu KDV Beyannamesini erkenden vererek, tahakkuk eden borç için önceki dönem iade alacaklarından mahsup talep edip, mahsuba ilişkin gerekli belgeleri 1 No.lu KDV Beyannamesini vermeden önce Vergi Dairesine sunarak KDV tevkifatını, 1 No.lu KDV’nin ait olduğu dönemde indirim konusu yapabilirler.

 

     -Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanlar Tarafından Verilmesi Gereken KDV-2 Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır.

Yeni bir belirleme yapılıncaya kadar  Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannameler dahil, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21’inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23’üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25’ inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.